Latince terimler sözlüğü - Onur Çelikörs
Kedi Köpek Süt Sığırı At

Latince terimler sözlüğü


Aşağıdaki küçük sözlükte anatomik terminolojide sıklıkla kullanılan latince terimlerin anlamlarını alfabetik sırayla bulabilirsiniz.

- A -

Abdomen: Karın.
Abductio: Orta hattan uzaklaşma.
Aberrant: Anormal yerleşim gösteren.
Acetabulum: Sirke tası.
Acusticus: İşitme ile ilgili.
Acutus: Keskin, kısa süreli.
Adaptatio: Uyum.
Adductio: Orta hata yaklaştırma.
Aditus: Ağız, açıklık.
Afferens: Getiren.
Anastomosis: Ağızlaşma.
Akson: Uzun sinir uzantısı.
Ala: Kanat.
Anceneus: Dirsek kası.
Angulus: Açı.
Ansa: Kavis, halka.
Antrum: Mağara, kovuk.
Antebrachium: Ön kol.
Anterior: Ön.
Apertura: Ağız, açıklık.
Aponeurosis: Yassı kiriş.
Appendiküler iskelet: Vücudun üst ve alt extremiteleri.
Arcus: Kemer, yay.
Arteria: Atardamar.
Artholoji: Anatominin eklemleri inceleyen bilim dalı.
Articular: Eklemle ilgili.
Articulatio: Eklem.
Ascendens: Yükselen.
Atlas: Yedi tane olan boyun omurlarından birincisi.
Auris: Kulak.
Axilla: Koltuk altı.
Axis: Yedi tane olan boyun omurlarından ikincisi.

- B -

Biceps: İki başlı.
Brachium: Kol.
Brevis: Kısa.
Bulla: Kese, kabarcık.
Bursa: İçi sıvı dolu küçük kesecikler.

- C -

Calcaneus: Topuk kemiği.
Canalis: Kanal.
Capsula articularis: Eklem kapsülü.
Caput: Baş.
Carpus: El bileği.
Cartilageo articularis: Eklem kıkırdağı.
Cavitas articularis: Eklem boşluğu.
Cavitas: Vücut içinde iç organların yerleştiği boşluk.
Cavum: Boşluk.
Cavitas: Boşluk, oyuk.
Cephalus: Baş, kafa.
Cellula: Hücre.
Cerebellum: Beyincik.
Cerebrum: Beyin.
Cervicale: Boyun.
Cervix: Boyun.
Circumduction: Bir nokta etrafında gerçekleştirilen dairesel hareket.
Columna vertebralis: Omurga.
Corpus: Gövde vücut.
Costae: Kaburgalar.
Circulatio: Dolaşım.
Circumferentia: Çevre.
Collum: Boyun.
Columna: Sütun.
Corpus: Cisim, gövde.
Coxa: Kalça.
Cranium: Baş (iskelet).
Crista: İbik şeklinde kenar.
Crus: Bacak.

- D -

Dendrit: Kısa sinir uzantısı.
Dens: Axisin gövdesinin üst kısmında bulunan diş şeklindeki çıkıntı.
Dexter: Sağ.
Diafiz: Uzun kemiklerin gövdesi.
Diameter: Çap.
Diaphragma: İkiye ayıran, bölen.
Digitus: Parmak.
Disk: Eklem yüzleri arasında kıkırdak doku.
Ductus: Kanal, tüp.

- E -

Efferens: Uzaklaştıran, merkezden götüren.
Eksantirik kasılma: Kas boyunun uzadığı kasılma şekli.
Epidermis: Derinin en üst tabakası.
Epifiz: Uzun kemiklerin uç kısımları.
Epitelyum: Vücudun bütün dış ve iç yüzeylerini kaplayan doku.
Erector: Dikleştirici.
Eversion: Ayak tabanının dışa döndürülmesi.
Extensor: Gerici, açıcı.
Extention: Açılma ya da gerilme.
External: Dış.
Extremite: Kısım, bölge.

- F -

Facies: Yüz, dış yüzey.
Facialis articularis: Eklem yüzü.
Fascia: Kas zarı.
Femur: Uyluk kemiği.
Fibula: Bacak iskeletinin dış tarafında yer alan kemik, kamış kemiği.
Flexion: Bükülme.
Fontanel: Bıngıldak.
Foramen: Delik.
Fossa: Çukur.
Fovea: Sığ çukur.

- G -

Ganglion: Sinir düğümü.
Gaster: Mide.
Genu: Diz.
Glandula: Bez.
Gluteus: Kalça.

- H -

Hipotenar kaslar: Elin iç yüzünde serçe parmak tarafındaki kaslar.
Histoloji: Dokuları mikroskop altında inceleyen bilim dalı.
Humerus: Kol kemiği.
Hyoid: Boynun ön bölümünde bulunan at nalı şeklinde küçük bir kemik.

- I -

Impressio: İz.
Impuls: Sinirsel uyarı.
Incisura: Çentik.
Internal: İç.
Insertio: Kasın yapışma yeri.
Inversion: Ayak tabanının içe döndürülmesi.
Izokinetik kasılma: Hareketin her açısında maksimal güçte kasılma olması ve bu kasılmanın tüm hareket boyunca devam etmesi.
Izometrik kasılma: Kasın boyunda bir değişiklik olmadan tonusunun (gerilimi) arttığı kasılma şekli.
Izotonik kasılma: Kasın tonusu aynı kalırken boyunda değişiklik meydana gelmesi.

- K -

Kemoterapi: Anti-kanser ilaçları kullanılarak yapılan bir tedavi ve destek yöntemidir.
Kıkırdak: Kemik kadar sert olmayan, dayanıklı, esnek, bükülgen, damarsız bağ dokusu.
Kontraksiyon: Kas kasılması.
Kromatid: Kromozom eşleşmesindeki her bir eşten biri.

- L -

Labium: Dudak, kenar.
Lateral: Orta hata uzak.
Lamina: Levha, tabaka.
Larynx: Gırtlak.
Levator: Kaldırıcı.
Ligamentum: Bağ.
Lumbal: Bel.

- M -

Majör: Daha büyük.
Margo: Kenar.
Manus: El.
Mandibula: Alt çene.
Maxilla: Üst çene.
Medial: Orta hatta yakın.
Medulla spinalis: Omurilik.
Membrana: Zar.
Meniscus: Bazı eklemlerin kemik yüzeyleri arasında bulunan yarım ay şeklindeki fibröz kıkırdak.
Mikrotübüller: Küçük borucuklar.
Musculus: Kas.
Myoloji: Anatominin kasları inceleyen bilim dalı.

- N -

Nasal: Burun.
Nasus: Burun.
Nervus: Sinir.
Nöron: Sinir hücresi.
Nucleus: Çekirdek.

- O -

Obliguus: Eğik, meyilli.
Obtusus: Keskin olmayan.
Occipitalis: Art kafa kemiği.
Opticus: Görme ile ilgili.
Olecranon: Dirsek çıkıntısı.
Origo: Başlangıç.
Os: Kemik.
Ossa breve: Kısa kemikler.
Ossa irregulare: Düzensiz kemikler.
Ossa longum: Uzun kemikler.
Ossa palanum: Yassı kemikler.
Ossa pneumaticum: Havalı kemikler.
Osteoloji: Kemik bilimi.
Orbita: Göz çukuru.
Organizma: Canlı bir varlığı oluşturan organlar bütünü.
Orificium: Açıklık, ağız.
Otonom sinir sistemi: İstemsiz yaptığımız hareketleri gerçekleştiren sistem.

- P -

Palatum: Damak.
Patella: Diz kapağı.
Pecten: Tarak, dişli yapı.
Pelvis: Leğen.
Periost: Kemik zarı.
Pes: Ayak.
Planum: Düzlemler.
Porus: Açıklık geçit.
Posterior: Arka.
Postür: Düzgün bir vücut duruşu.
Processus: Çıkıntı.
Profundus: Derin.
Protuberantia: Yumru.
Pronation: Avuç içinin aşağı çevrilmesi.
Pubis: Çatı kemiği.

- R -

Radius: Ön kolun dış yan tarafında başparmak hizasında bulunan uzun kemik, döner kemik.
Ramus: Dal.
Recessus: Girinti, çıkmaz.
Rectum: Kalın bağırsağın son bölümü.
Refleks: Tepki.
Regio: Bölge.
Retina: Gözde ağ tabaka.
Rotation: Döndürme.

- S -

Scapula: Kürek kemiği.
Septum: Ara duvarı, bölme.
Serratus: Dişli.
Sinus: Girinti, boşluk.
Sinister: Sol.
Sitoloji: Hücreyi inceleyen bilim dalı.
Sternum: Göğüs kemiği.
Styloid: Sivri çıkıntı.
Soma: Vücut, gövde.
Spina: Diken.
Substantia: Madde, cevher.
Superficialis: Yüzeyel.
Superior: Üst.
Supination: Avuç içinin yukarı çevrilmesi.
Sutura: Kafa iskeletindeki sekiz kemiği birbirine bağlayan oynamaz eklemler. Dikiş.
Sulcus: Oluk.
Synovia: Eklem sıvısı.


- T -

Tarsus: Ayak bileği.
Talus: Aşık kemiği.
Tectum: Tavan, çatı.
Tendo: Kiriş.
Teres: Yuvarlak.
Thorax: Göğüs kafesi.
Tibia: Bacak bölgesinin iç yanında yer alan kemik, Kaval kemiği.
Trochlea: Makara.
Truncus: Gövde.
Tuber: Tümsek, çıkıntı.
Tuberculum: Tümsekcik.
Tuberositas: Engebeli çıkıntı.
Turcicus: Türklerle ilgili.

- U -

Ulna: Ön kolun iç yanında yer alan uzun bir kemik, dirsek kemiği.
Umbilicus: Göbek.
Unguis: Tırnak.
Urina: İdrar.
Uterus: Rahim.

- V -

Vagina: Kılıf, kın.
Vena: Toplardamar.
Ventriculus: Karın.
Vertebrae: Omur.
Vertex: Tepe noktası.
Vestibulum: Giriş, antre.
Vomer: Sapan kemiği.

- Z -

Zona: Bölge, kuşak.
Zonula: Bölgecik, kuşakcık.
Zygomaticus: Elmacık.