Veteriner hekimliğinde uzmanlık eğitimi yönetmeliği - Onur Çelikörs
Kedi Köpek Süt Sığırı At

Veteriner hekimliğinde uzmanlık eğitimi yönetmeliği


Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği *

MADDE 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; ülkemizin ihtiyacı olan uzman veteriner hekimleri yetiştirmek amacıyla düzenlenecek uzmanlık eğitimi ve uzmanlık belgelerinin verilmesi ve Veteriner Hekimliği Uzmanlık Kurulunun yetki, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik; veteriner hekimliği alanında uzmanlık eğitiminin verilmesi, uzmanlık belgelerinin düzenlenmesi ve Veteriner Hekimliği Uzmanlık Kurulu ile veteriner hekimliği alanında uzmanlık eğitimi vermeye yetkili kurumları ve uzmanlık eğitimi ile ilgili program ve kişileri kapsar.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik, 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanunun 7'nci maddesi, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50'nci maddesi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 429'uncu maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alan komisyonu: Bu Yönetmelikte tanımlanan uzmanlık dalları için; öğretim üyesi ve/veya uzman veteriner hekimlerden oluşan komisyonları,

b) Bakan: Tarım ve Orman Bakanını,

c) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

ç) Başkanlık: Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığını,

d) Çekirdek eğitim müfredatı: Bir uzmanlık dalında uzmanlık eğitimi yapılabilmesi için programların içermesi ve uygulaması gereken ve Kurul tarafından kabul edilip ilan edilmiş asgari eğitim, öğretim ve bu eğitimin standartlarını belirleyen metni,

e) Çizelge: Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Dalları ve Eğitim Süreleri başlıklı Ek-1’de yer alan çizelgeyi,

f) Eğitici: Uzmanlık eğitimi verme yetkisine sahip kişileri,

g) Enstitü: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Tarım ve Orman Bakanlığı başlıklı on dördüncü bölümünün eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı listelerinde yer alan, gıda, yem, hayvancılık ve hayvan sağlığı konularında faaliyet gösteren kurumlar ile 2547 sayılı Kanun hükümlerince lisansüstü, eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumlarını,

ğ) Fakülte: Veteriner fakültelerini,

h) Genişletilmiş eğitim müfredatı: Her program için çekirdek eğitim müfredatını da içeren, Kurul tarafından kabul edilip ilan edilmiş o programa özgü eğitimi ve bu eğitimin standartlarını belirleyen metni,

ı) Kurul: Veteriner Hekimliği Uzmanlık Kurulunu,

i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

j) Portföy: Bir programın uzmanlık eğitimine yönelik uygulamalar yönünden sahip olması gereken iş ve işlem çeşitliliğini,

k) Program: Bir ya da birden fazla kurum tarafından ilgili uzmanlık dalının eğitimine yönelik eğitim standardını da içeren çekirdek eğitim müfredatını karşılayacak şekilde yapılandırılmış fonksiyonel yapıyı,

l) Program standardı: Bir programın içinde yer alması gereken asgari donanım, eğitici ve portföy düzeyini gösteren müfredat bileşenini,

m) Rotasyon: Uzmanlık öğrencisinin uzmanlık eğitimi süresi içinde, kendi dalı dışında Kurul tarafından belirlenen ve tamamlanması zorunlu olan eğitimi,

n) Sınav jürisi: Uzmanlık eğitimi bitirme sınavını düzenlemek ve uygulamak amacıyla oluşturulan komisyonu,

o) Uzman: Çizelgede yer alan dallardan birinde uzmanlık eğitimini tamamlayarak o dalda sanatını uygulama hakkı ve uzmanlık unvanını kullanma yetkisi kazanmış olanları,

ö) Uzman adayı: Uzmanlık eğitimine giriş sınavının yapıldığı tarih itibarıyla Türkiye’de veteriner hekimliği mesleğini yapmaya yetkili olan veteriner hekimleri,

p) Uzman eğitici danışmanı: Uzman adaylarının nitelikli yetişmesi ile uzmanlık eğitimi çalışmalarına rehberlik eden, uzmanlık eğitiminin koordinasyonunda yetki ve sorumluluğa sahip, öğretim üyesi veya ilgili dalda doktor ve uzman unvanına sahip veteriner hekimleri,

r) Uzmanlık eğitim programı: Uluslararası standartlar çerçevesinde belirlenen ilgili uzmanlık dalının eğitimine yönelik eğitim standardını da içeren, çekirdek ve genişletilmiş eğitim müfredatını karşılayacak şekilde yapılandırılmış ve Kurul tarafından belirlenen eğitim programını,

s) Uzmanlık kurumu: Kurul tarafından uzmanlık eğitimi vermek üzere yetkilendirilen kurum ve kuruluşları,

ş) Uzmanlık kurum sorumlusu: İlgili programdaki eğitimin koordinasyonunda yetkili ve sorumlu olan eğiticiyi,

t) Uzmanlık öğrencisi: Bu Yönetmelik hükümlerine göre veteriner hekimliği uzmanlık eğitimi giriş sınavını kazanmış ve uzmanlık programına yerleştirilmiş veteriner hekimi,

u) VUS: Veteriner hekimliği uzmanlık eğitimi giriş sınavını,

ü) VUTS: Veteriner Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Takip Sistemini,

v) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu ifade eder.

(*) Not: Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nin tamamını görüntülemek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

Yayını paylaş:
author

Hakkımda

Ben Veteriner Hekim Onur Çelikörs, 1989 yılında Ankara'da dünyaya geldim. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden 2011 yılında mezun oldum ve yüksek lisansımı 2014 yılında Zootekni Anabilim Dalı'nda tamamlayarak Ziraat Yüksek Mühendisi unvanı aldım. Askerlik görevimi yerine getirdikten sonra, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde başladığım Veteriner Hekimliği eğitimimi 2020 yılında tamamladım. Bu web sitesinde hayvan sağlığı ve hayvansal üretim konularında yazılarımı yayınlıyorum.

0 yorum:

Yorum Gönder