Temmuz 2021 - Onur Çelikörs
Kedi Köpek Süt Sığırı At

Kediler ve köpekler için aşı takvimi

Kediler ve köpekler için aşılama, evcil dostlarımızın enfeksiyöz hastalıklardan korunması için en güvenli ve ucuz yöntemlerden biridir.

Yavru kedi ne zaman eve getirilebilir?

Bu dünyada yavru kedilerden daha sevimli bir şey olabilir mi? İlginç tuhaflıkları ve minik miyavlamaları onları eve götürmek isteyen kedi severler için karşı konulmaz kılıyor.

Köpek besleme ilkeleri ve mama seçimi

Köpekleri daha doğru beslemek için her gün yeni şeyler öğrenmeye devam ediyoruz. Yaklaşık 40 yıl önce sadece et ile köpeklerin sağlıklı şekilde beslenebilecekleri düşünülüyordu.

Kedi ırkları: British shorthair

British Shorthair, kısa, yoğun ve su geçirmez tüylere, kalın bacaklara ve küt uçlu bir kuyruğa sahip, güçlü görünümlü büyük bir kedidir.

Kuş eğitimi için 5 temel öneri

Daha önce bir köpek sahibi olduysanız, muhtemelen ona otur, kalk ve gel gibi tüm temel bilgileri öğreterek eğitim verdiniz. Evcil kuşunuz için de aynısını yapmanız gerektiğini biliyor muydunuz?

Sığırlarda lenf yumrularının palpasyonu

Lenf yumruları (lymphonodi, nodi lyphatici) vücudun belirli bölgelerinde yer alan, ortalama 1-2 cm. uzunluğunda, yuvarlak ya da fasulye şeklindeki oluşumlardır.

Sığırlarda suni tohumlama

Hayvansal üretimin artırılmasının bugün için geçerli iki yolu vardır. Bunlar; birim başına düşen verimi artırmak ve yüksek verimli ırkların devamlılığını sağlamaktır.

Veteriner hekim e-reçete talimatı ve kılavuzu


Veteriner Hekim E-reçete Talimatı ve Kılavuzu *

Bu Kılavuz, ülkemizde hayvan sağlığı alanında kullanılan beşeri tıbbi ürünler dâhil olmak üzere tüm reçeteye tabi veteriner ilaçların izlenebilirliğini sağlamak, veteriner hekimlerin hayvan sağlığı alanında gerçekleştirdikleri faaliyetleri sonucunda oluşan verileri kullanarak; gıda güvenliğini temin etmek, hayvan hastalık ve zararlıları ile etkin bir mücadele gerçekleştirmek amacıyla veteriner hekim reçetelerinin elektronik ortamda düzenlenmesini ve bu amaçla gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili tarafların yükümlülüklerini, rollerini belirlemeyi amaçlamaktadır.

Veteriner hekimlerin reçete düzenlemesine ilişkin hususlar 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun’un ilgili maddelerinde belirlenmiş ve 5996 sayılı Kanuna dayanılarak 24/12/2011 tarih ve 28152 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikle veteriner tıbbi ürünlerin üretimi, ithalatı, ihracatı, kullanımı, ambalajlanması, etiketlenmesi, tanıtımı, nakliyesi, depolanması, reçeteli ya da reçetesiz satışı, izin verilmesi, kontrolü ve teminine ilişkin esaslar belirlenmiştir.

Yönetmeliğin 47'inci maddesinde perakende satış yeri kayıtları, 48'inci maddesinde reçete ile ilgili esaslar belirlenmiş olup 48'inci maddenin 1'inci fıkrasında "herhangi bir ürünü veya terkibi hayvana uygulayan ya da uygulanmasını tavsiye eden veteriner hekimin gerektiğinde söz konusu durumu belgelemek üzere reçete düzenlemesi ve hayvanla ilgili kişiye vermesi ve kaydetmesi gerektiği 2'nci fıkrasında ise "Veteriner hekim reçetesinde asgari bulunması gerekli bilgilere ilişkin hususlar" açıklanmıştır.

Veteriner tıbbi ürünler hayvan sağlığı ve hayvan refahının temin edilmesinin yanı sıra toplum sağlığı ve çevresel etkileri nedeniyle kritik öneme sahiptirler. Bu nedenle, veteriner tıbbi ürünlerin üretiminden son kullanımına kadar tüm süreçlerinde ve hatta kullanımı ve kullanımı sonrasında hayvanlar, gıdalar ve çevresel etkileri bakımından izlenmesi gerekmektedir. Veteriner tıbbi ürünler arasında ise özellikle reçeteye tabi veteriner ilaçlarının her aşamasında izlenebilirliğinin temin edilmesi büyük önem taşımaktadır.

Bu sebeple, bu Kılavuz reçeteye tabi veteriner tıbbi ürünleri tavsiye eden veteriner hekimlerin düzenlemek zorunda oldukları veteriner hekim reçetesinin elektronik ortamda düzenlenmesi amacıyla oluşturulan E-Reçete Uygulaması ile ilgili olarak tarafları, tarafların sorumluluklarını, E-Reçete Uygulamasının kullanıcıları ve sisteme kayıt edilmesini, E-Reçete düzenlenmesinde izlenecek yolu, E-Reçetenin perakende satış noktaları tarafından görülerek reçeteye tıbbi ürünlerin satılabilmesini, E-Reçete düzenleyen veteriner hekimler ile perakende satış noktalarının kontrolüne dair prosedürleri belirlemeyi amaçlamaktadır.

(*) Not: Veteriner Hekim E-reçete Talimatı ve Kılavuzu'nun tamamını görüntülemek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

Veteriner hekim muayenehane ve poliklinik yönetmeliği uygulama talimatı


Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği Uygulama Talimatı *

Bilindiği üzere, 5996 sayılı Kanuna göre yayımlanan Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği, 15 Ekim 2011 tarihli ve 28058 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmeliğin amacı, veteriner hekimler tarafından açılmış veya açılacak olan muayenehane ve polikliniklerin sahip olması gereken asgari teknik, hijyen ve sağlık şartları ile bu yerlerin açılma, çalışma ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yönetmeliğin uygulanmasında aksaklıklara meydan verilmemesi amacıyla aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir.

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve 657 sayılı Kanuna tabi çalışmayan veteriner hekimler bu Yönetmelik hükümlerine uyarak muayenehane veya poliklinik açabilir, bu gibi yerlerde çalışabilirler. 

2- Yabancı ülke veteriner fakültesinden diploması olan veteriner hekimler, 6/11/2010 tarihli ve 27751 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği hükümlerine göre, Yüksek Öğretim Kurumundan denklik belgesine sahip olmaları gerekmektedir. 

3- Muayenehanelerde en fazla üç veteriner hekim çalışabilir. Çalışan veteriner hekimler şirket kurarak yada aralarında iş akdi yaparak bir araya gelirler. Birden fazla veteriner hekimin çalıştığı muayenehanelerde bir kişi sorumlu veteriner olmak zorundadır. Ruhsat almak için yapılan müracaatta sorumlu veteriner hekimin kim olduğu mutlaka belirtilmelidir. Ortaklardan bir veteriner hekime sorumlu veteriner hekim belgesi, sorumlu veteriner hekim dâhil her veteriner hekime de ayrı ayrı çalışma izin belgesi düzenlenir.

4- Polikliniklerde en az dört veteriner hekim çalışabilir. Bir veteriner hekim, kendisi sorumlu veteriner hekim olmak şartıyla en az üç veteriner hekimle iş akdi yapabileceği gibi, bir araya gelmiş en az dört veteriner hekim, adi ortaklık kurarak ya da şirket ortaklarının tamamı veteriner hekim olmak şartıyla şirket kurarak poliklinik ruhsatı alabilirler. Ortaklardan bir veteriner hekime sorumlu veteriner hekim belgesi, sorumlu veteriner hekim dâhil her veteriner hekime de ayrı ayrı çalışma izin belgesi düzenlenir. 

Sorumlu veteriner hekim aynı zamanda Sorumlu Yöneticidir. 

5- Muayenehane veya poliklinik açmak isteyen veteriner hekimler, Yönetmeliğin 6. veya 9. maddesinde istenilen belgelerle beraber bir dilekçe ile Valiliğe müracaat ederler. Belgeler, il müdürlüğü hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri şubesince incelenir. Belgelerin tetkiki ve görevli veteriner hekimlerin mahallinde yaptıkları inceleme sonucunda bu Yönetmelik hükümlerine uygun bulunan yerlere, Valilik oluru ile il müdürlüğünce ruhsat verilir.

Muayenehane ve poliklinik ruhsatları Ek-1 ve Ek-2’deki örneğe uygun olarak il müdürlüğünce düzenlenir. Ruhsatlandırılmış muayenehane ve polikliniklere ait bilgiler Türk Vet kayıt sistemine kaydedilir. Ayrıca bağlı bulunulan Bölge Veteriner Hekimler Odasına da veteriner hekimin adı, adresi, ruhsat tarih ve numarası bildirilir.

Muayenehane ve polikliniklerde çalışan veteriner hekimlere düzenlenen  “Sorumlu Veteriner Hekim Belgesi” ile “Veteriner Hekim Çalışma İzin Belgesi”  iki nüsha halinde düzenlenecektir. Bu belgeler İl Müdürlükleri tarafından bilgisayar çıktısı şeklinde  basılacak ve doldurulacaktır. Düzenlenen bu belgelerden bir tanesi İl Müdürlüğünde muayenehane veya polikliniğe ait dosyada tutulacaktır.

6- Poliklinikler aynı il sınırı içinde poliklinik şubesi de açabilirler. Açılacak olan her şubede en az dört veteriner hekim olacaktır. Ruhsatlanmış olan bir polikliniğe bağlı bir şube açılacağı zaman; Yönetmeliğin 9. Maddesinde istenilen belgeler getirilir. İl Müdürlüğünce yerinde yapılan incelemelerde Yönetmeliğin 10. maddesinde istenen şartları yerine getiren poliklinik şubesine ayrı bir ruhsat düzenlenir. Ruhsatta poliklinik ismi aynen yazılarak yanına ( Şube-I ) ibaresi ilave edilir. Söz konusu şubede çalışan veteriner hekimlerden birisine sorumlu veteriner hekim belgesi, sorumlu veteriner hekim dâhil her veteriner hekime de ayrı ayrı çalışma izin belgesi düzenlenir.

 “Veteriner Hekim Çalışma İzin Belgeleri” ruhsatla beraber hasta sahiplerinin görebileceği yere asılır. Açılmış olan poliklinik şubeleri de ilgili mevzuatın gerektirdiği ölçüde poliklinik adına yapılan faaliyetlerden sorumludur.

7- Muayenehane ve poliklinikler Yönetmeliğin 7. ve 10. maddelerindeki asgari ve teknik şartlara uymak zorundadırlar.

8- Muayenehane ve polikliniklere ruhsat numarası verilirken; önce il trafik kodu, sonra muayenehanelere (M), polikliniklere (P) harfi yazılır, daha sonra ildeki ruhsat veriliş sırası rakam olarak yazılacaktır. Ruhsat numarası verilmiş polikliniklerin şubesi açıldığı zaman, bu şubeye verilecek olan ruhsat numarası poliklinikle aynı olacak sadece sonuna romen rakamıyla şube sayısı verilecektir.

9- Muayenehane ve polikliniklerde çalıştırılacak yardımcı personel istihdamı, Yönetmeliğin 13. Maddesine göre yapılacaktır. Yardımcı sağlık hizmetleri personeli çalıştırılması durumunda, sorumlu veteriner hekimler, il müdürlüğüne bir dilekçeyle başvurarak yardımcı sağlık hizmetleri personelinin diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da onaylı örneğini, aralarında yaptıkları imzalı protokolün bir nüshasını iki resimle birlikte ibraz ederler. 

Yardımcı sağlık hizmetleri personeliyle yapılan iş akdi noter tasdikli olur. Çalıştırılan her yardımcı sağlık hizmeti personeli için iki nüsha “Yardımcı Sağlık Hizmetleri Personeli Çalışma İzin Belgesi” düzenlenecektir. Bu belgelerden bir tanesi İl Müdürlüğünde muayenehane veya polikliniğe ait dosyada diğeri ise işyerinin dosyasında bulundurulacak, istenildiği taktirde denetim elemanlarına gösterilecektir. Sağlık hizmeti dışındaki yardımcı personel için çalışma izin belgesi düzenlenmeyecektir. 

10- Yardımcı Sağlık Hizmeti Personeli olarak tanımlanan personel unvanları aşağıda açıklanmıştır;

Veteriner sağlık teknisyeni: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Tarım Meslek Lisesi veteriner sağlık bölümü ile daha önce Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı olan Veteriner Sağlık Meslek Lisesi, Hayvan Sağlığı Memurları Okulu, Hayvan Sağlığı Memurları Meslek Lisesi okullarından herhangi birinden mezun teknisyenleri,

Veteriner sağlık teknikeri: Lise öğrenimi üzerine iki yıl süreli "Veteriner Sağlık Önlisans" programlarından mezun olan teknikerleri,

Sağlık teknikeri: Meslek Yüksek Okullarının Sağlık Programları Bölümünde yer alan Hayvan Sağlığına yönelik programlardan mezun olan teknikerleri,

Laborant: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Tarım Meslek Lisesi Laborant Bölümü ile daha önce Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı olan Hayvan Sağlık Memurları Meslek ve Laborant Meslek Lisesi mezunları ve Meslek Yüksekokullarının Sağlık Programları Bölümünde yer alan Veteriner Laboratuvar hizmetlerine yönelik programlardan mezun olan teknikerleri,

11- Muayenehane ve Polikliniklerde bulundurulacak alet ve malzemeler, Ek-3 ve Ek-4’de belirtilmiştir.

12- Ruhsat almış muayenehane ve poliklinikler; veteriner sağlık ürünleri, veteriner biyolojik ürünler ile karma yem, mineral yem ve yemlik preparat gibi ürünler için, Bakanlıkça belirtilen esaslar doğrultusunda işlem yapmakla yükümlü olup, bu konulardaki mevzuat hükümlerinde istenilen şartlar, “Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği” hükümlerine ilave olarak yerine getirilecektir.   

13- Muayenehane veya poliklinik açmış veteriner hekimler; Yönetmeliğin 17 nci maddenin (b) bendinde bahsedilen, hayvanın cinsi, kulak numarası, durumu, sahibinin adı adresi, teşhisi ve hayvana uygulanan işlemler ile verilen ilaçlara ait bilgileri içeren “Muayene Kayıt Defterini”  bulundurmak ve düzenli olarak tutmakla yükümlüdür. Veteriner hekimlerin isteğine bağlı olarak, muayenehane veya poliklinik bünyesinde bilgisayar ortamında tutulan kayıtlarda da Yönetmelikte istenilen bilgilerin bulundurulması zorunludur. 

14- Muayenehane ve polikliniklerde tabela uygulaması Yönetmeliğin 18 inci maddesinde açıklanmıştır. Muayenehane ve polikliniklerde, sadece ruhsatta belirtilen isim yazılı bir dış tabela asılır. Tabelada, ruhsatta verilen isimden sonra mutlaka muayenehane veya poliklinik ibaresi bulunacaktır. İş yerinin birden fazla cephesi varsa en fazla iki cephesinde bu tabeladan asılabilir. 

Sadece birden fazla veteriner hekimin bulunduğu muayenehaneler ile polikliniklerde çalışan veteriner hekimlerin isimlerini varsa uzmanlıklarını ve telefon numarasını gösterir ayrı bir tabela da asılabilir. Bu tabela dış tabelanın yanına veya polikliniğin girişine asılabilir. Bu tabelanın yüzey alanı dış tabeladan büyük olamaz. 

Muayenehane ve polikliniklerin dış cephesinde bu tabeladan başka bir tabela veya camlarında her ne şekilde olursa olsun yazı, ilan ve reklam benzeri ibare bulundurulamaz. 

15- Muayenehane veya poliklinik açacak veteriner hekimler, Türk Veteriner Hekimleri Birliği tarafından yapılacak hizmet içi eğitimi programına katılıp belge almak ve bu belgeyi ruhsat alma aşamasında ibraz etmek zorundadırlar. Yönetmeliğin yayımlandığı tarihte, bir önceki Yönetmeliğe göre ruhsatlı olan muayenehane veya poliklinikte çalışan veteriner hekimler Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren iki yıl içinde eğitime katılıp belge alacaklardır. 

Yönetmeliğin yayımlandığı tarihte, bir önceki Yönetmeliğe göre ruhsatlı olan muayenehane veya poliklinik sahibi veteriner hekimler, adres değişikliği yapmaları durumunda, yine aynı ruhsat numarasıyla ruhsatlandırılır ancak yeni adreste açacakları işyeri 15 Ekim 2011 tarihli Yönetmelik hükümlerine uygun olmak zorundadır. Ruhsatlı veteriner hekimlerin, adres değişikliği sebebiyle ruhsat yenilenmesi durumunda ise Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren iki yıl içinde eğitime katılıp belge almaları gerekmektedir.

Ruhsatlı muayenehanesi veya polikliniği olan veteriner hekimler, Bakanlık ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği Bölge Veteriner Hekimler Odası tarafından düzenlenerek, kendilerine katılma zorunluluğu tebliğ edilen eğitimlere katılmakla yükümlüdür. 

16- Ruhsatlı muayenehane ve polikliniklerin denetimleri, İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri şube müdürlüğünde görevli veteriner hekimler tarafından, Yönetmeliğin asgari teknik ve sağlık şartlarının sağlanması amacıyla yılda en az bir defa yapılacaktır. İl Müdürlüğü gerektiğinde ilçelerdeki denetim yetkisini ilçe müdürlüklerine de devredebilir. Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılacak denetimde kullanılacak form Ek-5’de verilmiştir.  

Ruhsatlı muayenehane ve polikliniklerde çalışan veteriner hekimler, meslek icrası yönünden 6343 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılmış olan Türk Veteriner Hekimleri Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliği kapsamında, bağlı oldukları veteriner hekimler odası tarafından da denetime tabi tutulurlar. 

17- Muayenehaneyi veya polikliniği kapatmak ya da adres değişikliği yapmak isteyen veteriner hekimler ile Meslek Odaları tarafından meslekten men cezası almış veteriner hekimlerle ilgili Yönetmeliğin 21. Maddesine göre işlem yapılması gerekmektedir. 

18- Denetimler sonunda Yönetmelik hükümlerine uymayan durumların tespit edilmesi halinde uygulanacak idari yaptırımlar, Ek-5’de verilmiştir.  Uygulanacak idari para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için Vergi Usul Kanununa göre yeniden değerlendirme oranında arttırılarak uygulanır. 17 Kasım 2011 tarihli ve 28115 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca yeniden değerlendirme oranı 2011 yılı için % 10,26 (on virgül yirmi altı) olarak tespit edilmiştir. 

19- Genel Müdürlüğümüzce 04.09.2003 tarihli ve 24778 sayılı yazımız içeriğinde belirtildiği üzere, ilinizde muayenehane veya poliklinik ruhsatı almış veteriner hekimlerin, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce yayımlanan “İşyeri Açma İzni Harcı” konulu Genelgesi doğrultusunda iş yeri açma izni almak ve işyeri izni harcı yatırmakla yükümlüdürler.

20- Veteriner Hekimlerin, sahip oldukları diplomaları, veteriner hekim olmayan kişilere vererek hayvan sağlığı hizmetinin veteriner hekim olmayan bu kişiler tarafından verilmesi Kanunen yasaktır. Bu sebepten, muayenehane veya poliklinik açarak Bakanlığımızdan ruhsat almış veteriner hekimlerin, açmış oldukları işyerlerinde fiilen görev yapmaları gerekmektedir. Zaman zaman Bakanlığımıza gelen bilgilerden, veteriner hekimlerin Bakanlığımızdan ruhsat aldıktan sonra işyerlerini terk ederek burada yapılan hayvan sağlığına yönelik işlerin veteriner hekim olmayan kişiler tarafından yapıldığı tespit edilmiştir. Bu gibi muvazaalı uygulamaların önüne geçmek için, denetimlerde veteriner hekimlerin görevleri başında olup olmadığına dikkat edilmesi, işyerinde görevi başında bulunamayan veteriner hekimlerle ilgili denetim sıklığının arttırılarak durumun yerinde tespit edilmesi ve veteriner hekimin işyerini başka bir kişiye bıraktığının tespiti halinde ruhsatın derhal iptal edilerek, işyerini kullanan kişi hakkında 6343 sayılı Kanunun 68. Maddesine göre işlem yapılması için Savcılığa suç duyurusunda bulunulması ve ruhsatta adı geçen veteriner hekim hakkında 6343 sayılı Kanunun ilgili maddesine göre işlem yapılması amacıyla Bölge Veteriner Hekimler Odasına derhal bildirilmesi gerekmektedir.

(*) Not: Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği Uygulama Talimatı'nın tamamını ve talimatın eklerini görüntülemek ve indirmek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.

Ev ve süs hayvanları üretim, satış, barınma ve eğitim yerlerine ilişkin yönetmeliğin uygulama talimatı


Ev ve Süs Hayvanları Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerlerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulama Talimatı *

Bilindiği üzere, 5996 sayılı Kanuna göre yayımlanan Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelik 8 Ekim 2011 tarihli ve 28078 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmeliğin amacı, ev ve süs hayvanlarının üretildikleri, alınıp satıldıkları, barındırıldıkları ve eğitim gördükleri yerlerin gerekli teknik ve sağlık şartları ile açılma, çalışma ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yönetmeliğin uygulanmasında aksaklıklara meydan verilmemesi amacıyla aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir.

1- Geçiş hükmü: Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, ruhsatlı olarak faaliyet gösteren iş yeri sahipleri, 31/12/2012 tarihine kadar bu Yönetmeliğe uygun olarak çalışma izni almak zorundadır. Ruhsatsız çalışan işyerleri ile bu tarihe kadar başvuruda bulunarak çalışma izni almayan işyerleri hakkında 5996 sayılı Kanunun 36. Maddesinin (ı) bendine göre işlem yapılır.

2- Kapsam: Yönetmelik, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar için yerel yönetimler tarafından açılan bakımevleri ile hiçbir kazanç ve menfaat sağlamamak kaydıyla sadece insanî ve vicdanî amaçlarla sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlara bakan veya bakmak isteyen ve 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda öngörülen şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişilerin açacağı bakımevlerini kapsamaz.

3- Kuruluş İzni: Yönetmeliğin 5. Maddesinde; kuruluş izni almak için işyeri sahibi tarafından gerekli belgelerle başvurulmasından sonra, belgelerin uygun bulunması halinde “Yer Seçim Komisyonu” tarafından yerinde inceleme yapılması hükme bağlanmıştır.

Yer Seçim Komisyonu, işyeri kurulacak yerlere uygunluk onayı veren Bakanlığımız hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri şube müdürü veya konu sorumlusu veteriner hekim, Orman ve Su İşleri Bakanlığı İl Müdürlüğü ve ilgili Belediye Başkanlığından konuyla ilgili bir temsilciden oluşacak üç kişilik komisyon olarak tanımlanmıştır.

Başvurularda, belgelerin uygun bulunması halinde, Yer Seçim Komisyonunu oluşturmak için, Orman ve Su İşleri Bakanlığı İl Müdürlüğü ile işyerinin bulunduğu yerdeki Belediye Başkanlığından yada işyerinin “İşyeri Ruhsatı” alacağı Belediye Başkanlığından temsilci istenecektir.

Yer seçim komisyonu üyeleri tarafından, işyeri olarak kullanılacak ve içinde ev ve süs hayvanlarının barındırılarak üretim, satış ve eğitimin yapılacağı yerlerin, hayvan hakları ve hayvan refahı yönünden uygun olup olmadığı, hayvan sağlığına ve insan sağlığına zarar verip vermeyeceği yönüyle değerlendirilerek uygun bulunan yerlere uygunluk raporunun bir tutanak şeklinde düzenlemesi halinde, İl Müdürlüğünüzce Kuruluş İzni verilecektir.

İşyerine uygunluk raporu verilirken, ilgili Yönetmeliğin genel şartlarını belirleyen 7. Maddesinin (a,b,c,d,e,f,g,m) bentleri hükümleri ile 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile işyeri açılmasına yönelik ilgili mevzuatların genel hükümleri aranır.

Kuruluş izni üç ay için geçerlidir. Bu süre içinde iş yerlerini hazır hale getiremeyenlere uygun görüldüğü takdirde, üç ay daha ek süre verilebilir. Ancak, ilave süre uzatımı yapılamaz.

4- Çalışma İzni: Yönetmelik kapsamındaki iş yerlerinde, Bakanlığımızdan ruhsatlı muayenehane, poliklinik veya hayvan hastanelerinde çalışan Hizmet İçi Eğitim belgesine sahip veteriner hekimler çalışacaktır. İşyerlerinde çalışacak veteriner hekimler, Veteriner Hekimler Odası tarafından görevlendirilecek olup, sözleşmeleri odaların bilgisi dahilinde yapıldıktan sonra noterden tasdik edilecektir. Veteriner hekimlerin çalışma saatleri ve alacakları ücretler ile bir veteriner hekimin kaç işyerine bakacağı Türk Veteriner Hekimleri Birliği tarafından belirlenerek, Bölge Veteriner Hekimler Odalarına bildirilecektir. Sözleşmelerde, veteriner hekimlerin işyerinde bulunacakları gün ve çalışma saatleri belirtilmiş olacak ve denetimlerde, veteriner hekimlerin bu gün ve saatlere uyup uymadıklarına dikkat edilecektir.

Birden fazla faaliyet için müracaatta bulunan işyerleri için (Örnek: üretim ve satış, eğitim ve barınak… gibi) ayrı ayrı çalışma izni belgesi düzenlenmesine gerek olmayıp, faaliyet alanı kısmında, birden fazla faaliyet alanı yazılarak çalışma izni verilebilir.

Eğitim yerlerinde görev yapacak uzman eğitimcilerin eğitimci belgelerinin asıllarına ait fotokopiler hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri şube müdürlüğü tarafından “aslının aynıdır” ifadesiyle onaylanarak alınacaktır.

Ev ve süs hayvanı satan kişiler, bu hayvanların bakımı ve korunmasıyla ilgili olarak yerel yönetimller tarafından düzenlenecek eğitim programlarına katılarak almış oldukları sertifikayı ibraz edeceklerdir.

Çalışma izni almış işyerlerinde, işyeri sahibi yada adres değişikliği halinde Yönetmeliğin 19. Maddesine göre işlem yapılır. İşyeri sahibinin değişmesi durumunda, hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri şubesinden konuyla ilgili veteriner hekimin gidip yerinde denetim yapması yeterli olup, adres değişikliği durumunda yer seçim komisyonu tarafından yerinde denetim yapılması gerekmektedir.

5- Genel şartlar: Ev ve süs hayvanlarına ait satışlar, Yönetmelik kapsamında ruhsat almış satış ve üretim yerlerinde yapılır. Ayrıca Yönetmeliğin kapsamı dışında bulunan sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar için yerel yönetimler tarafından açılan bakımevleri ile hiçbir kazanç ve menfaat sağlamamak kaydıyla sadece insanî ve vicdanî amaçlarla sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlara bakan veya bakmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin açacağı bakımevlerinde de sahiplendirme yapılabilir.

Yönetmeliğe tabi satış yerlerinde iki aylıktan küçük ve aşısı yapılmamış kedi ve köpek yavrusu satılamaz, barınma ve eğitim yerlerinde iki aylıktan küçük ve aşısı tamamlanmamış kedi ve köpek yavrusu kabul edilmez.

Köpekler, iki aylık olmadan iç paraziter ilaçlaması, Distemper, Parvo virus aşıları yapılmış olmalıdır. Yapılan aşılama üzerinden on beş gün geçtikten sonra satış yerlerinde satışa sunulacaktır. Satış yerinde bulundukları süre içinde rapel aşılamaları mutlaka yapılacak ve satışı yapılırken sahibine açıklayıcı bilgi verilecektir.

Kediler, iki aylık olmadan iç parazit ilaçlaması ve sekiz haftalık iken Panleukopenia, Rhinotracheitis ve Calici virus aşıları yapılmış olmalıdır. Yapılan aşılama üzerinden on beş gün geçtikten itibaren satış yerlerinde satışa sunulacaktır. Satış yerinde bulundukları süre içinde rapel aşılamaları mutlaka yapılacak ve satışı yapılırken sahibine açıklayıcı bilgi verilecektir.

Kedi ve köpeklerin tek tip kimliklendirilmesi ile ilgili ayrıca mevzuat yayımlanacaktır.

Hayvanların yaşam alanları ve standartlarının minimum ölçüleri Ek’1de gönderilmektedir.

6- Kayıtlar: Bu Yönetmelik hükümlerine göre iş yerlerinde bulundurulması gereken defterler Ek2’de gönderilmekte olup, defterlerin her bir sayfasının, il müdürlüğü hayvan sağlık şube müdürlüğüne numaralandırılarak, mühürletilmesi ve onaylatılması şarttır.

Ruhsat almış ev ve süs hayvanları satış, barınma, üretim ve eğitim yerleri ile ilgili Bakanlığımıza yapılacak bildirimler, 01/01/2012 tarihinden itibaren Bakanlığımıza gönderilmeyip, TURKVET kayıt sistemine işlenecektir. Bu yerlerin Bakanlığımızca takibi TURKVET üzerinden yapılacaktır.

7- Denetim: Ruhsatlı işyerleri, İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri şube müdürlüğünde görevli veteriner hekimler tarafından, Yönetmeliğin asgari teknik ve sağlık şartlarının sağlanması amacıyla yılda en az bir defa yapılacaktır. İl Müdürlüğü gerektiğinde ilçelerdeki denetim yetkisini ilçe müdürlüklerine de devredebilir.

Ruhsatlı işyerlerinde çalışan veteriner hekimler, meslek icrası yönünden 6343 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılmış olan Türk Veteriner Hekimleri Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliği kapsamında, bağlı oldukları veteriner hekimler odası tarafından denetime tabi tutulurlar.

Denetimler sonunda Yönetmelik hükümlerine uymayan durumların tespit edilmesi halinde uygulanacak idari yaptırımlar, Ek-3’de verilmiştir. Uygulanacak idari para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için Vergi Usul Kanununa göre yeniden değerlendirme oranında arttırılarak uygulanır. 17 Kasım 2011 tarihli ve 28115 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca yeniden değerlendirme oranı 2011 yılı için % 10,26 (on virgül yirmi altı) olarak tespit edilmiştir.

Yönetmeliğe tabi işyerinde görevli Veteriner Hekimler, iş yerlerini amacı dışında muayene, tedavi, ilaç ve aşı uygulaması gibi amaçlarla kullanamaz. İşyeri veteriner hekimi dışındaki kişiler, hayvanlar üzerinde aşı tatbiki, tedavi ve sağlık hizmeti veremezler.

(*) Not: Ev ve Süs Hayvanları Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerlerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulama Talimatı'nın tamamını görüntülemek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

Etlerin teftiş talimatı


Etlerin Teftiş Talimatı *

Madde 1- Hayvanlar mezbahalara ve kombinalara, Veteriner Sağlık Raporu veya Menşe Şahadetnamesi ve Büyükbaş hayvan kimlik kartı ile getirilmelidir. Raporsuz veya Menşe Şahadetnamesiz ve Büyükbaş hayvan kimlik kartsız hayvanların kesimleri yapılmaz. Bu hayvanlar hakkındaki karar, 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre işlem yapılır. 

Madde 2- Canlı hayvanlar kesilmeden önce aşağıdaki sıraya göre muayene ve kontrol edilir ve muayene kartı tutularak gözlemler rapor edilir. 

a) Hayvan sahibinin adı ve soyadı 

b) Sürüdeki hayvan sayısı ve mezbahaya geliş zamanı 

c) Hayvanın nev’i ve cinsi 

d) Antemortem muayenenin tarih ve saati 

e) Besi durumu 

f) Yaş ve gebelik kontrolünün yapılması 

g) Hayvanın durumu, davranışları, çevresine karşı ilgisi ve hareketlerinin araştırılması 

h) Vücut muayenesinde; deri, sindirim, solunum ve tenasül organları ile ağız bölgesi, ayak ve tırnakların şap hastalığı yönünden muayene edilmesi,gerektiğinde termometre tatbik edilmesi. 

ı) Sığırda sığır vebası, anthrax (Şarbon), yanıkara, tüberküloz, şap hastalığı, Bovine Spongiform Encephalopathi (BSE), kuduz ve ateşli hastalıklar, danalarda ayrıca dizanteri, koyun ve keçilerde; uyuz, şarbon, kuduz, kanatlılarda; newcastle, kolera, tifo, difteri ve tüberküloz, avian influenza ve ornithosis hastalıklarının aranması. 

i) Kesime izni verilmiyorsa nedeninin belirtilmesi. 

j) Muayene veteriner hekiminin imzası bulunması gerekmektedir. 

Madde 3- Ayakta muayenede sağlıklı bulunan hayvanlar geldikleri yol uzunluğuna göre 9-24 saat dinlendirildikten sonra kesilmesine izin verilir. Kesimin 24 saatten fazla geciktiği durumlarda 2. kez muayene yapılır. Hastalık tespit edilen hayvanlar hakkında, hastalığın nev’ine göre 3285 Sayılı Kanun ve Yönetmelik Hükümlerine göre hareket edilir. 

Madde 4- Çok zayıf hayvanlar ile etleri olgunlaşmamış durumdaki genç hayvanlar, gebelik müddetinin üçte ikisini doldurmuş gebeler, bir hafta önce doğum yapmış inekler ve ateşi çok yüksek hayvanların kesilmesine müsaade edilmez. Bölgelerin özelliği dikkate alınarak koç katma zamanlarında dişi koyun ve keçi kesimi yapılmasına da müsaade edilmez. 

Sinirlilik, korku, endişe, beton zeminde yürüyememe, kapalı alanlara girememe, kapılardan geçememe, insanlara karşı saldırganlık, başı aşağıda tutma, baş ve boyun kısmına dokunmaya aşırı tepki, ses ve ışığa hassasiyet, özellikle arka ayaklarda yüksek adımlarla yürüme, kalkma zorlukları, deri titremeleri ve şiddetli burun kaşıntısı gibi semptomlar gösteren sığırlar kesildikten sonra başları BSE yönünden incelenmek üzere bölge laboratuarına gönderilir. Hayvanın karkası laboratuar sonucu gelinceye kadar muhafaza edilir, tüketime sunulmaz. 

Madde 5- Antemortem muayene yapan Veteriner Hekim hastalıklı hayvanları karantina bölümüne sevk eder, gerekli dezenfeksiyonu yaptıktan sonra muayeneye devam eder. Dezenfeksiyon tedbirlerini almadıkça diğer hayvanları muayene edemez ve başka bir yere gidemez. 

Antemortem muayenede dikkat edilmesi gereken hususlar; 

- Hayvanın genel temizliği 

- Davranış bozukluğu 

- Duruş bozukluğu 

- Yürüyüş bozukluğu 

- Solunumda anormallikler 

- Anormal renk 

- Anormal koku 

- Vücudun genel yapısındaki anormallikler 

- Vücut deliklerinden normal dışı akıntılar ve uzantılar 

- Vücut ısısı 

Madde 6- Karkasın post mortem muayenesi yüzme işleminin tamamlanmasından sonra en kısa zamanda yapılmalıdır. Post mortem muayene için karkas ve karkasa ait iç organlar ve baş bir arada tutularak Veteriner Hekim tarafından sistematik muayeneye tabii tutulur. Buna göre; 

a) Kesilen hayvanlar görsel olarak muayene edilir. 

b) Renk, koku ve dokularda anormallikler yönünden kontroller yapılır. c) İç organlar ve etler ayrı ayrı kontrol edilir. 

d) Akciğer, karaciğer, safra kanalları, uterus, dil, dalak gibi iç organlar muayene edilir, lenf yumrularına kesitler yapılır. 

e) Sığırlarda sistiserkus bovis bakımından dil, kalp, göğüs ve çene kasları ile arka bacaklarında butlar kesilerek muayene edilir. Sistiserkus selluloza yönünden, göğüs ve karın boşluğu organları, kalp yutak ve yemek borusu muayene ve kontrol edilir. 

f) Kesilen hayvanların iç organları ve etlerinin muayenesi gerekirse konunun uzmanı Veteriner Hekimlerce laboratuarda yapılır. 

Madde 7- Et Kombinaları, Mezbahalar ve Kapalı Kesim yerlerinde etlerin muayenesinde takip edilecek usul ve sıra aşağıdaki şekilde yapılır. 

- Sığırlarda Et Muayenesi

a) Gövde gözle muayene edilir. 

b) Akciğer, Karaciğer, Dalak, Uterus, Meme ve Dil gibi organların palpasyonu yapılır. 

c) Organ ve lenf yumrularına kesitler yapılır. 

d) Doku, renk ve kokudaki anormallikler araştırılır ve sonra özellik sırasıyla şu muayeneler yapılır. 

1- Kan: Kanın rengine ve pıhtılaşma kabiliyetine bakılır. Bu muayenenin şarbon teşhisinde büyük önemi vardır. 

2- Deri: Deri hipodermalar, şarbon, yanıkara, septisemi, çiçek, yaralar, apseler, deri altındaki infiltrasyonlar, iç yüzünün fazla kanlı olup olmadığı yönünden muayene edilir. Derinin iç yüzünün fazla kanlı olması hayvanın agoni halinde veya ölümünden sonra kesildiğini gösterir. 

3- Baş: Dilin alt çene ile ilgisi kesilerek dil dışarıya alınır, ağız ve yutak nahiyesi ve dilin kaidesi kolayca muayene edilecek şekle getirilir ve sırasıyla, 

a) Başın dış muayenesinde aktinomikoz aranır. 

b) Burun ucu, dudaklar, diş etleri, damak ve boğaz bölgesi muayene edilerek sığır vebası ve şap hastalığı yönünden muayene edilir. 

c) Dil; şap, aktinomikoz ve sistiserk, koyunlar da ayrıca mavi dil yönünden muayene edilir. 

d) Dış ve İç çene kaslarına kesitler yapılarak sistiserkus bovis yönünden muayene edilir. 

e) Baş lenf yumruları tüberküloz yönünden muayene edilir. f) Özefagus sarkosporidiler yönünden muayene edilir. 

Tek tırnaklı hayvanlarda baş uzunluğuna ikiye bölündükten sonra burun boşluğu, sinüsler, larynks, trachea Ruam yönünden muayene edilir. 

4- Akciğer: Bronchial ve Mediastinal lenf yumruları gözden geçirilir. Lenf yumrularına kesit yapılır. Akciğer ayrıca el ile muayene edilir, şüpheli bir durum varsa koyun ve keçiler hariç bronşlar diyaframatik loplar boyunca enine kesit yapılır. At ve sığırlarda larynx, trachea ve ana bronşlar uzunlamasına açılmalıdır. Ekinokok ve Tüberküloz yönünden muayene edilir. 

5- Kalp: Altı haftalığın üzerindeki bütün buzağılar ve ergin sığırlarda sistiserk teşhisi bakımından önemli olması nedeniyle iyi bir şekilde muayene edilmesi gereklidir. Cysticercus Bovis’in endemik olduğu bölgelerde 6 haftalığa kadar olan buzağıların da kalpleri muayene edilmelidir. Kalp adalesine, kalbin tabanından ucuna kadar uzanan bir yada daha fazla uzunluğuna kesitler yapılır veya kalp iç dış yapılarak sığ ensizyonlarla kapakçıklar, sol ve sağ ventriküller ve kaslar açığa çıkarılır. Kulakçıklar da kesilerek dejenerasyonlar, hemorajiler, sistiserkler, ekinokoklar ve tüberküloz yönünden muayene edilir. Şap hastalığında bilhassa genç hayvanlarda şekillenen kalp dejenerasyonları yönünden muayene edilir. 

Diyafram sistiserk yönünden muayene edilir. 

6- Karaciğer ve Lenf Yumruları: Gözle, elle temas suretiyle ve dokusuna kesitler yapmak suretiyle Distom, Ekinokok ve tüberküloz yönünden muayene edilir. 

7- Mide ve Barsakların Muayenesi: Mesenterium lenf yumruları ve omentum gözden geçirilerek parazitler, paratüberküloz, tüberküloza bağlı bozuklukları ile tümörler ve aktinomikoz yönünden muayene edilir. 

8- Dalak: El ile temas ve kesilmek suretiyle Şarbon, Ekinokok, tüberküloz ve tümörler yönünden muayene edilir. 

9- Böbrek ve Böbrek Lenf Yumruları İle Sidik Kesesinin Muayenesi: Böbrekler ve Lenf yumrularına kesitler yapılarak tüberküloz yönünden, sidik kesesi muhteviyatı şarbon yönünden muayene edilir. 

10- Cinsiyet Organlarının Muayenesi: Salgı ve patolojik bozukluklar incelenerek tüberküloz yönünden muayene edilir. 

11- Meme ve Meme Lenf Yumruları: Tüberküloz, aktinomikoz, apse ve septik mastitis yönünden muayene edilir. 

12- Adaleler: Adalelere ait yağ, bağ dokusu, kemik ve eklemler, pleura ve periton kısımları ve adale içindeki lenf yumruları tüberküloz, tümör, aktinomikoz, sistiserk ve diğer parazitler yönünden muayene edilir. 

Ayrıca, ayakta muayenede hareket arızaları görülmüşse veya ayak hastalığından şüphe edilmişse tırnaklar, tendolar , kemik ve eklemler muayene edilir. 

- Danalarda Et Muayenesi 

Sığırlarda uygulanan usul ve sıraya göre muayene edilir. Ancak danalarda et muayenesi yapılırken ayrıca aşağıdaki incelemeler yapılır. 

a) Mide’de Ulcus Pepticum aranır. 

b) İnce barsaklar dizanteri bakımından incelenir. 

c) Mesenterial ve karaciğer lenf yumruları tüberküloz teşhisi için primer enfeksiyon yönünden muayene edilir. 

d) Göbek bölgesinde omphalophlebitis aranır 

e) Mafsallarda polyarthritis septica ve pyemica aranır. 

- Koyun ve Keçilerde Et Muayenesi: 

a) Deri: Gövdeye bitişik olarak bırakılır,çiçek ve uyuz yönünden muayene edilir. 

b) Kan: Kanın yeterince akıtılıp akıtılmadığı tespit edilir. 

c) Özefagus,Akciğer ve Karaciğer: Sarkosporidiler, akciğer kıl kurtları, ekinokok ve distom yönünden muayene edilir. 

d) Dalak: Şarbon ve piroplazmoz yönünden muayene edilir. Bunun için dalak Veteriner Hekim muayene edinceye kadar bağlı olduğu iç organlara bitişik bırakılır. 

e) Beyin: Coenurus Cerebralis yönünden muayene edilir. 

f) İskelet kaslarının sarcosporidiler yönünden muayenesi yapılır. 

- Kuzularda Et Muayenesi

Kuzu karkasları iç organlarıyla beraber pazarlandıklarından, bunlarda karın boşluğu açılarak önce karaciğer ve dalak gözden geçirilir. Şarbon ve Cystisercus Tenuicollis yönünden muayene edilir. 

- Domuzlarda Et Muayenesi

a) Domuzların muayenesinde dil ve kalp, karın kasları, diaphrama, but kasları, intercostal, boyun, çene (masseter) ve gırtlak kasları ile iç organların çıkarılması ve omurganın ikiye bölünmesinden sonra bütün adaleler domuz trişini, cystisercus selluloza ve kanamalar yönünden muayene edilir. 

b) Akciğer, kıl kurtları yönünden muayene edilir. 

c) Deri muayene edilerek erüpsiyonlar, kızartılar bulunup bulunmadığına bakılır. 

d) Meme: Apse ve aktinomikoz yönünden muayene edilir. 

e) Tırnaklar şap bakımından muayene edilir. 

f) Böbrekler; yağlar alındıktan sonra lenf yumruları ile beraber düzenli olarak incelenir. İç organların muayenesi de yapıldıktan sonra eğer hastalığa bağlı bozukluğun inspeksiyonla muayenesi yeterli görülmezse mikroskobik, bakteriyolojik ve gerektiğinde histopatolojik araştırmalar yapılır. 

- Kanatlılarda Et Muayenesi

Vücudun genel muayenesinde dış bakıda; tüberküloz, tifo, avian influenza ve ornithosis kolera hastalıkları yönünden muayene edilir. 

Ölüm yüzdesi (%50 ve yukarısı) avian influenza, newcastle, kolera yönünden dikkat edilir. 

Baş bölgesi, boyun, yüz, ibik ve sakal; avien influenza, kolera salmonellosis hastalıkları yönünden muayene edilir. 

Gözler; ornithosis, kolera, avien influenza ve newcastle yönünden muayene edilir. Burun ve sinuslar kolera, newcastle, ornithosis hastalıkları yönünden muayene edilir. Kulaklar kolera hastalığı yönünden muayene edilir. 

Ağız; newcastle hastalığı yönünden muayene edilir. 

Boyun bölgesinde; newcastle ve kolera hastalığı yönünden muayene edilir. 

Tüyler; salmonellosis, tüberkülozis ve kolera hastalığı yönünden muayene edilir. Deri; avian influenza hastalığı yönünden muayene edilir. 

Ayaklar; avian influenza hastalığı yönünden muayene edilir. 

Kloaka; avian influenza, salmonellosis ve kolera hastalıkları yönünden muayene edilir. 

İç bakıda deri altı dokuları; avian influenza, salmonellosis, kolera hastalıları yönünden muayene edilir. 

Göğüs ve bacak kasları; kolera hastalığı yönünden incelenir. 

Larix ve trachea; newcastle hastalığı yönünden muayene edilir. 

Ağız ve farinks; avian influenza, ve newcastle hastalığı yönünden muayene edilir. Özofagus ve kursak; newcastle ve avian influenza hastalıkları yönünden muayene edilir. 

Karın boşluğu; kolera, newcastle ve avien influenza hastalıkları yönünden muayene edilir. 

Hava keseleri; newcastle, avian influenza, salmonella ve ornithosis hastalıkları yönünden muayene edilir. 

Karaciğer; ornithosis, kolera, tüberkülosis ve salmonellosis hastalıkları yönünden muayene edilir. 

Perikard; avian influenza ve salmonellosis hastalıkları yönünden muayene edilir. Bezli mide; newcastle ve kolera hastalıkları yönünden muayene edilir. 

İnce bağırsaklar; newcastle, tüberkülosis ve avian influenza hastalıkları yönünden muayene edilir. 

Kör bağırsaklar; salmonellosis hastalığı yönünden muayene edilir. 

Dalakta; tüberkülosis ve salmonellosis hastalıkları yönünden muayene edilir. Kalp; newcastle ve avien influenza hastalıkları yönünden muayene edilir. 

Akciğerler; salmonellosis ve kolera hastalığı yönünden muayene edilir. 

Yumurtalık ve yumurtalık yolu; salmonellosis, newcastle ve avian influenza hastalıkları yönünden muayene edilir. 

Kemik iliği; tüberküloz hastalığı yönünden muayene edilir. 

Salmonellozis, avian influenza ve ornithosis hastalıklarının kümeslerde tespiti durumunda hastalıklı hayvanlar imha edilir. Kesimhanede bu hastalıkların belirlenmesi halinde ise kontaminasyon riskinin en aza indirilmesi, kesim sonrası kesimhanenin temizlik ve dezenfeksiyonunun sağlanması ve etlerin insan tüketiminde kullanılmaması şartıyla veteriner hekim tarafından kesimine izin verilir.

(*) Not: Etlerin Teftiş Talimatı'nın tamamını görüntülemek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

Hayvancılık desteklemeleri uygulama tebliği


Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği *

MADDE 1(1) Bu Tebliğin amacı; ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması, hayvancılık politikalarının yürütülmesinde etkinliğin artırılması, yerli hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi, kayıtların güncel tutulması, hayvan hastalıklarıyla mücadele ve sağlıklı hayvansal üretim için yetiştiricilerin desteklenmesidir.

(2) Bu Tebliğ, 5/11/2020 tarihli ve 3190 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda yer alan hayvancılık desteklemelerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

MADDE 2 – Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ile 5/11/2020 tarihli ve 3190 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 – Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Alt proje: Hayvan genetik kaynaklarını yerinde koruma ve geliştirme projesine bağlı olarak; illerde, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen formata uygun olarak il düzeyinde yürütülen koruma ve ıslah projelerini,

b) Anaç koyun ve keçi: 6/11/2020 tarihi itibarıyla TÜRKVET’ten KKBS’ye aktarılan kayıtlarda 15 ay ve üzeri yaşta olan dişi koyun ve keçiyi,

c) Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS): Arıcılara ait kovanlara dair bilgilerin kayıt altınaa lındığı, izlendiği ve raporlandığı Bakanlık kayıt sistemini,

ç) Arılı kovan: Üreme kabiliyeti bulunan ana arılı ve en az dört arılı çerçeveye sahip (eski tip kolonilerde çerçeve aranmaz) arı kolonisini,

d) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

e) Bakanlıktan izinli tabii tohumlama boğası: Bakanlıktan izin alınarak ıslah amaçlı tabii tohumlamada kullanılan sığır cinsi boğaları (manda dahil),

f) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

g) Çoban (sürü yöneticisi): Millî Eğitim Bakanlığı veya Bakanlıkça düzenlenen en az 104 saatlik sürü yönetimi elemanı eğitim programını başarı ile tamamlayarak sertifika veya kurs bitirme belgesi almaya hak kazanmış kişiyi,

ğ) Damızlık ana arı: Kontrollü izole alanda veya suni tohumlama ile üretilen, ırkının özelliklerini taşıyan, üretim yılı için belirlenen renk ile işaretli/numaralı ana arıyı,

h) Damızlık koç ve teke: Islah programına dahil, SOYBİS’te kayıtlı ve verimlerine göre değerlendirilerek seçilen aday safkan koç ve tekeleri,

ı) Damızlık koyun ve keçi: Islah programına dahil, SOYBİS’te kayıtlı ve doğum yapmış safkan koyun ve keçileri,

i) Dişi manda: 1/1/2020 tarihinden önce doğmuş dişi mandaları,

j) Düve: Teknik ve sağlık şartları Bakanlıkça belirlenen gebe veya gebe olmayan dişi sığırı (manda dahil),

k) Düve Destekleme Kayıt Sistemi: Düve alım desteği ile ilgili bilgilerin kayıtlarının tutulduğu, izlendiği, raporlandığı ve duvedestek.tarim.gov.tr adresindeki Bakanlık kayıt sistemini,

l) E-ıslah: Islah amacıyla sığır cinsi hayvanların soy kütüğü ve verimlerine ilişkin kayıtların tutulduğu, izlendiği, raporlandığı kayıt sistemini,

m) Elit sürü: TAGEM tarafından yürütülen Halk Elinde Islah Programı kapsamında, kontrollü çiftleştirme yapılan, ebeveyn ve verim kayıtları tutulan işletme sürülerini,

n) Enstitü: TAGEM’e bağlı araştırma enstitülerini,

o) Halk Elinde Islah Programı: TAGEM tarafından koyun-keçi ve Anadolu Mandalarında yetiştirici şartlarında ülkesel düzeyde uygulanan ıslah projelerini,

ö) Hastalıktan ari işletme: Koruyucu tedbirlerin alınarak işletmedeki hayvanların Sığır Tüberkülozu ve Sığır Brusellozu hastalıkları yönünden ari olduğunun onaylandığı işletmeyi,

p) HAYGEM: Hayvancılık Genel Müdürlüğünü,

r) Hayvan pasaportu: 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında Bakanlıkça belirlenen hayvana ait bilgileri içeren, il/ilçe müdürlüğü veya yetkilendirilmiş kurum veya kuruluş tarafından düzenlenen imzalı belgeyi,

s) Islah programı: Ulusal ve/veya bölgesel olarak planlanan ıslah çalışmalarını düzenlemek/yönlendirmek amacıyla yapılan ve yayınlanan çalışma planını,

ş) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüğünü,

t) İpekböcekçiliği Kayıt Sistemi (İKS): İpekböceği yetiştiriciliğine ait bilgilerin kayıt altına alındığı, izlendiği, raporlandığı Bakanlık kayıt sistemini,

u) İşletme: Hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakım ve beslemesinin yapıldığı Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı yerleri,

ü) İşletme tescil belgesi: İşletmelere il veya ilçe müdürlüklerince verilen onaylı belgeyi,

v) İzole bölge: Bakanlık tarafından bazı hayvan türlerinin girişine ve yetiştirilmesine yasaklama veya kısıtlama getirilen yerleri,

y) Karar: 5/11/2020 tarihli ve 3190 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararı,

z) Kesimhane: 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik ile 3/3/2018 tarihli ve 30349 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Küçük Kapasiteli Kesimhanelerin Genel ve Özel Hijyen Kurallarına Dair Yönetmelik kapsamında Bakanlıktan onay veya şartlı onay almış işletmeleri,

aa) Kırmızı Et Kayıt Sistemi (KES): Üreticilerin, kesimhanede kestirdiği hayvanlara ve karkaslarına ilişkin kayıtların tutulduğu, izlendiği, raporlandığı Bakanlık kayıt sistemini,

bb) Kimliklendirici: Hayvancılık konusunda eğitim almış meslek mensupları ile hayvanı tanımlama konusunda yapılacak bilgilendirme sonunda uygun görülerek Bakanlık tarafından izin verilen yer ve süre içinde hayvan tanımlama yetkisi verilen kişiyi,

cc) Koyun Keçi Bilgi Sistemi (KKBS): Damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine üye yetiştiricilerin koyun ve keçi türü hayvanlarının TÜRKVET’ten aktarılarak kaydedildiği ve destekleme amaçlı bilgilerin bulunduğu veri tabanını,

çç) Küpe: Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği ile 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde belirtilen şartlara ve TS 7808’e uygun olarak üretilen ve yazımı yapılan kimliklendirme aracını,

dd) Manda Islah Sistemi (MIS): Islah amacıyla manda türü hayvanların soy kütüğü vev erimlerine ilişkin kayıtların tutulduğu, izlendiği, raporlandığı kayıt sistemini,

ee) Onaylı süt çiftliği: Bakanlıkça belirlenen standartlarda süt ürettiğine dair sertifikalandırılan işletmeyi,

ff) Proje: Mastır Plan formatında hazırlanan hayvan genetik kaynaklarını yerinde koruma ve geliştirme (Halk Elinde Hayvan Islahı) ülkesel projelerini,

gg) Proje lideri: TAGEM tarafından alt projelerin yürütülmesi amacıyla görevlendirilen kişiyi,

ğğ) Proje uygulama esasları talimatı: Hayvan genetik kaynaklarını geliştirme projelerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği halk elinde hayvan ıslahı uygulama esasları talimatını,

hh) Proje yürütme kurulu: Hayvan genetik kaynaklarını geliştirme (Halk Elinde Hayvan Islahı) projelerinde projenin işleyişi, idari ve desteklemeye esas konuların görüşülüp karara bağlandığı ve proje uygulama esasları talimatında görev ve sorumlulukları belirtilen kurulu,

ıı) Resmî veteriner hekim: Bakanlıkça 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun uygulamasında görevlendirilen veteriner hekimi,

ii) Satış belgesi: Fatura/e-Fatura (düzenleyenin onayladığı çıktısı ve xml formatında, silinemez CD veya DVD’ye kayıtlı) veya müstahsil makbuzunu,

jj) Seçim komisyonu: Hayvan genetik kaynaklarını yerinde koruma projelerinde; TAGEM, Enstitü, il/ilçe müdürlüğü temsilcileri ve proje liderinden oluşan komisyonu,

kk) Serbest veteriner hekim: Mesleğini 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanuna göre serbest olarak icra eden veteriner hekimleri,

ll) Sığır cinsi hayvan: Et üretimi, süt üretimi, damızlık veya diğer amaçlarla yetiştirilen Bison bison ve Bubalus bubalus türü hayvanlar dâhil her yaştaki sığır ve mandaları,

mm) SOYBİS: Küçükbaş hayvanlarda soy kütüğü ve ön soy kütüğü kayıtlarının tutulduğu kayıt sistemini, 

nn) Soy kütüğü: Hayvan ırklarına göre yetiştirme ve verim kayıtlarının tutulduğu, izlendiği, raporlandığı ve belgelendirildiği Bakanlık kayıt sistemini,

oo) Sözleşme: Hayvan genetik kaynakları yerinde koruma ve geliştirme (Halk Elinde Hayvan Islahı) projelerinde; yetiştirici/yetiştirici temsilcisi ile enstitü ve/veya il müdürlüğü arasında Proje uygulama esasları talimatına göre yapılan sözleşmeleri,

öö) Süt verim ölçüm metodu: İşletmede, bir ineğin günlük süt veriminin bilgisayarlı sağım sistemi veya sağım sistemine bağlanılan süt ölçüm cihazı veya süt ölçüm kovası ile yapılan ölçümlerini,

pp) Taban sürü: TAGEM tarafından yürütülen Halk Elinde Islah Programı kapsamında ana ve yavruya ait verim kayıtları tutulan sürüleri,

rr) TAGEM: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünü,

ss) Tiftik Kayıt Sistemi (TKS): Tiftik üreticilerinin ve tiftik satışına ilişkin kayıtların tutulduğu, izlendiği, raporlandığı Bakanlık kayıt sistemini,

şş) TÜRKVET: Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği ile Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği hükümlerine göre oluşturulan ve hayvancılık işletmelerinin, yetiştiricilerin ve sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanların kimliklendirilerek kayıt altına alındığı veri tabanını,

tt) Veteriner Bilgi Sistemi: Hayvancılık Bilgi Sisteminde (HBS) yer alan hayvan hastalıkları, aşı uygulamaları ve hayvan sağlığı desteklemelerine ait kayıtlar ve benzeri bilgilerin tutulduğu sistemi,

uu) Veteriner sağlık raporu: Hayvan ve hayvansal ürünlerin 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak belirlenen şartlara ve sağlık şartlarına uygun olduğunu gösteren, resmî veya yetkilendirilmiş veteriner hekim tarafından düzenlenen belgeyi,

üü) Yerinde koruma: Ait olduğu ırkın özelliklerini muhafaza etmek üzere, yerli evcil hayvanların doğal olarak yetiştirildikleri kırsal bölgede veya o bölgede kontrollü yetiştirme yapılan işletmelerde korunmasını,

vv) Yetiştirici merkezleri: 27/6/2016 tarihli ve 2016/9003 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Karar ve 3/10/2006 tarihli ve 29846 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2016/39) kapsamında kurulan düve yetiştirici merkezleri ile 9/1/2017 tarihli ve 2017/9760 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar ve 15/4/2017 tarihli ve 30039 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Damızlık Manda Düvesi Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2017/19) kapsamında kurulan manda yetiştirici merkezlerini,

yy) Yetiştirici temsilcisi: Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi (Halk Elinde Hayvan Islahı) projelerinde yer alacak ve yetiştiricilerin yazılı muvafakatı/taahhütnamesi ile onları temsil eden tüzel kişiliği,

zz) Yetiştirici/üretici: Hayvancılık faaliyetiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişileri,

aaa) Yetiştirici/üretici örgütü: Merkez Birliği düzeyinde örgütlenmiş, 5996 sayılı Kanuna göre kurulmuş ıslah amaçlı birlikleri, 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birliklerini, Bakanlıkça kuruluşuna izin verilen ve 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş, hayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal amaçlı kooperatiflerin merkez birliklerine ortak olan üst birlik ortağı kooperatifleri,

bbb) Yetkilendirilmiş veteriner hekim: Bakanlıkta görevli veteriner hekimler dışında, verilecek resmi görevleri yürütmek üzere Bakanlık tarafından yetki verilen veteriner hekimi, ifade eder.

(*) Not: Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği'nin tamamını görüntülemek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

Kamu dışında görev alan veteriner hekimlerin çalışma usul ve esasları


Kamu Dışında Görev Alan Veteriner Hekimlerin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ *

MADDE 1 – Bu Tebliğin amacı; mesleki yetki ve sorumlulukları gereği, yasal düzenlemeler çerçevesinde kamu kurumları dışında görev alacak veteriner hekimlerin, sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ; Kamu kurum ve kuruluşlarında daimi kadrolu olarak çalışan veteriner hekimler hariç, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere ait işyerlerinde çalışan veteriner hekimleri kapsar.

MADDE 3 – Bu Tebliğ, 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanunun 4, 5, 14, 15, 33 ve 47'nci maddeleri ile 13/9/2006 tarihli ve 26288 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Veteriner Hekimler Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliğinin 113'üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 4 – Bu Tebliğde geçen;

a) Asgari ücret: 9'uncu maddede öngörüldüğü şekilde belirlenen ücreti,

b) İş mevzuatı: Sosyal Güvenlik Kurumunca uygulanan resmi mevzuatın tamamını,

c) İşyeri hekimi: Bu Tebliğ kapsamında yer alan iş yerlerinden birinde görevlendirilmiş veteriner hekimi,

ç) Konsey: TVHB Merkez Konseyini,

d) Mevzuat: Veteriner hekimin çalıştığı işyerini ilgilendiren yürürlükteki yasal düzenlemeleri,

e) Oda: Veteriner hekimin üyesi olduğu veteriner hekim odasını,

f) Sözleşme: Veteriner hekim ve işverenin birlikte imzaladığı iş sözleşmesini,

g) TVHB: Türk Veteriner Hekimleri Birliğini,

ğ) Yardımcı sağlık personeli: Veteriner sağlık teknisyeni ve teknikerini,

h) Yetkili İdare: Veteriner hekimin görev yaptığı işyerinin faaliyet alanına göre; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının merkez veya il ya da ilçe teşkilatlarını ifade eder.

MADDE 5(1) İşyeri veteriner hekimlerin çalışma alanları şunlardır:

a) Muayenehane, poliklinik ve hastaneler,

b) Hayvancılık işletmeleri (üretim, damızlık, ıslah, hayvanat bahçeleri),

c) Ev ve süs hayvanı satış yerleri,

ç) Hayvan eğitim ve barınma yerleri,

d) Otel hizmeti veren hayvan bakımevleri,

e) Yetiştirici birlikleri,

f) Hayvan pazarı, canlı hayvan borsası, park ve panayırlar,

g) Hayvansal artıkların toplanması ve bertarafı ile ilgili işletmeler,

ğ) Veteriner teşhis, analiz ve üretim laboratuvarları,

h) Deney hayvanı üretici, kullanıcı ve tedarikçileri ile deney hayvanları araştırma laboratuvarları,

ı) Veteriner tıbbi ürünleri üreten, ithal eden, satan ve dağıtan işyerleri,

i) Tıbbi olmayan Veteriner sağlık ürünlerini üreten, ithal eden ve satan işyerleri,

j) Gıda üretim, işleme ve dağıtımı yapan işletmeler,

k) Gıda kontrol laboratuvarları,

l) Yem üretim, işleme ve dağıtımı yapan işletmeler,

m) Haşere ve zararlılarla mücadele yapan işyerleri,

n) Kuluçkahane ve damızlık kanatlı işletmeleri,

o) Eksperlik hizmetleri,

ö) Tarımsal danışmanlık hizmetleri.

(2) Değişen şartlar ve ihtiyaçlar nedeniyle ortaya çıkacak yeni çalışma alanlarını Merkez Konsey belirler.

MADDE 6 – Kamu dışı işyerlerinde görev alan veteriner hekimlerin yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Bu Tebliğde belirlenmiş tüm yetki ve sorumluluklarını yerine getirirken, mesleki hizmete yönelik mevzuata, bağlı bulunduğu veteriner hekimler odasının almış olduğu kararlara ve tüm mesleki etik kurallara uymak,

b) Görev yaptığı hizmet alanı ile ilgili yasal düzenlemelere uymak, yetkili idare tarafından yapılan resmi kontrol ve denetimler sırasında görevlilere gereken bilgi ve belgeleri sunmak, resmi kontrol ve denetime yardımcı olmak,

c) İşyeri ile imzalanan sözleşme kurallarına uymak,

ç) Sözleşmede belirtilen çalışma gün ve saatlerinde, görev alanı dışında mesleki faaliyette bulunmamak,

d) Görev yaptığı alanla ilgili haksız rekabet kurallarına fırsat vermemek,

e) TVHB veya odalar tarafından belirlenen asgari ücret tarifesine uymak,

f) TVHB, Oda ve yetkili idareler tarafından çalıştığı işyerinin faaliyeti ile ilgili düzenlenen ve katılması zorunlu olarak belirlenen eğitim ve kurslara katılmak.

MADDE 7 – İşyeri veteriner hekiminin görev aldığı çalışma alanı ile ilgili yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Hayvancılık işletmelerinde görev alan veteriner hekimler, işletmenin çalışma alanına göre; hayvan sağlığı, yem güvenliği, hayvan refahı, suni tohumlama veya embriyo transferleri, hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması, hijyen kurallarının uygulanması ve bu konuda personel eğitimi, ilaç uygulamalarının kayıtları ve takibi gibi konulardan sorumludur. Veteriner hekim, yukarıda belirtilen konularda ilgili yönetmeliklerin gereğini yerine getirmek üzere uygulanması gereken prosedürleri bir plan dahilinde belirler ve işletme sahibine yazılı olarak bildirir ve uygulamaları takip eder. İşletme sahibi ile yapılan sözleşmede belirlenen ve veteriner hekimin bizzat kendisinin uygulama yapması zorunlu konularda gerekli uygulamaları yapar.

b) Yetiştirici veya damızlık birlikleri ile kooperatiflerde görev alan veteriner hekimler, birliğin çalışma alanına giren hayvan türü veya ırkı ile ilgili çalışma amacı doğrultusunda; bu konuda yapılan yasal düzenlemeler çerçevesinde yetiştirme ve ırk ıslahı çalışmalarını düzenlemek ve takip etmek, suni tohumlama uygulamalarını yapmak ve/veya sorumluluğunda yaptırmak, kayıtların düzenli tutulması için gerekli düzenleme ve/veya görevlendirme yapmak ve yapılan sözleşme gereği veteriner hekimin bizzat yapması gerekli uygulamaları yapmakla sorumludur.

c) Gıda işletmelerinde görev alan veteriner hekimler işletmenin çalışma alanına göre; işletmenin uyması gerekli yönetmelik hükümleri doğrultusunda izlenebilirliği sağlayan kayıtların takibi, iyi hijyen uygulamaları veya tehlike analizi ve krıtik kontrol noktaları/HACCP uygulamaları gibi güvenli gıda üretimini sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak ve bu kuralların uygulanmasını takip etmek, resmi veya yetkilendirilmiş veteriner hekimin görev aldığı kanatlı kesimhanelerinde gerektiğinde muayene görevini üstlenmek (bu durumun sözleşmede belirtilmesi gerekir), resmi veya yetkilendirilmiş veteriner hekimin görev aldığı işletmelerde; işletmeyi ilgili yönetmelikler çerçevesinde kontrol ve denetime hazır bulundurulmasını sağlamak ve denetimlerde belirlenen eksiklikleri işletmeye bildirerek giderilmesi için gerekli tedbirleri aldırmak, personel için gerekli olan eğitimleri yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

ç) Hayvansal artıkların toplanması ve bertarafı ile ilgili işletmelerde görev alan veteriner hekimler işletmenin çalışma alanına göre, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işletmede alınması gerekli tedbirleri belirler, yazılı olarak işletmeye bildirir ve uygulamaları takip eder.

d) Hayvan satış yerlerinde görev alan veteriner hekimler satış yerinin çalışma alanına göre, ilgili mevzuatta yer alan hijyen, hayvan refahı ve hayvan sağlığı ile ilgili hükümlerin uygulanması ile ilgili çalışmaları yaparak alınması gerekli tedbirleri belirler, işletme sahibine bildirir ve uygulamaları takip eder. Eksiklikleri belirler, giderilmesi için yazılı olarak İşletme sahibine iletir.

e) Laboratuvarlarda görev alan veteriner hekimler, çalıştığı laboratuvarın çalışma alanına göre, veteriner hekim, ilgili mevzuatta belirlenen görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirir.

f) Veteriner sağlık ürünleri ile ilgili işletmelerde çalışan veteriner hekimler, ilgili mevzuatta üstlendikleri görevin özelliğine göre belirlenen görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirir.

g) Çeşitli kurum ve kuruluşlar adına eksperlik veya bilirkişilik yapan veteriner hekim çalışma bölgesindeki veteriner hekimleri odasına kayıtlı olmak ve oda tarafından belirlenen asgari ücrete uymak zorundadır.

ğ) Yem işletmelerinde görev alan veteriner hekim yemle ilgili yasal düzenlemelerde yer alan üstlendiği görevle ilgili olarak belirlenen yetki ve sorumlulukları yerine getirir.

h) Haşere ve zararlılarla mücadele işlerinde çalışan veteriner hekim bu konuda yapılan yasal düzenlemelerde belirlenen görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirir.

ı) Muayenehane, poliklinik ve hayvan hastanelerindeki veteriner hekimler, ilgili mevzuatta üstlendiği görevle ilgili olarak belirlenen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde görevini yürütür.

i) Deneysel ve bilimsel amaçlı kullanılan hayvanların üretim yerlerindeki veteriner hekimler, ilgili mevzuatta alacağı görev konusunda belirlenen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde görevini yerine getirir.

MADDE 8 (1) Bu Tebliğ kapsamında görev alacak veteriner hekimler, işverenle iş mevzuatına uygun olarak hazırlanmış bir sözleşme imzalamak zorundadır. Bu sözleşmede; çalışma alanları ile ilgili yasal düzenlemelerde yer alan görev ve sorumluluklar, sosyal haklar, çalışma şartları ve ücret de yer alır.

(2) Oda yönetim kurulu; sözleşmelerin, iş kanunu, ilgili mevzuat, çalışma şartları ve asgari ücret bakımından uygun olması halinde, veteriner hekim adına çalışma belgesi düzenler.

(3) İmzalanmış sözleşmenin bir sureti odaya verilir.

(4) Sözleşmeler, Oda tarafından çalışma izin belgesinin düzenlenmesinden sonra yürürlüğe girer.

(5) Oda yönetim kurulu tarafından, çalışma izin belgesi düzenlenmeden herhangi bir işyerinde veteriner hekimlik yapılamaz.

MADDE 9(1) İşyeri veteriner hekiminin aylık asgari ücreti, 6343 sayılı Kanun ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre Konseyce belirlenir.

(2) Belirlenen asgari ücret, tam zamanlı çalışan (haftada 45 saat) veteriner hekimler için geçerlidir. Kısmi süreli çalışmayı gerektiren durumlarda, belirlenen tam zamanlı asgari ücret baz alınarak çalışma saati üzerinden belirlenir.

MADDE 10(1) Bu Tebliğ kapsamında görev yapan veteriner hekimlerin mesleki denetimleri odalar tarafından yapılır.

(2) Veteriner hekimlikle ilgili mevzuatlara uymayanlar hakkında gerekli soruşturma açılır.

(3) Mesleki denetim hizmetleri ile ilgili giderler oda bütçesinden karşılanır.

MADDE 11 – Bu Tebliğ hükümlerine aykırı davranan veteriner hekimler hakkında, 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde oda tarafından soruşturma açılarak gerekli disiplin cezası uygulanır. Ayrıca 6343 sayılı Kanunun ilgili maddesi uyarınca, gerektiğinde ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

MADDE 12 – Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 13 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Tebliğ Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi ve veteriner hekim odaları tarafından yürütülür.

(*) Not: Kamu Dışında Görev Alan Veteriner Hekimlerin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ'in tamamını görüntülemek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

Gıda olarak değerlendirilen hayvanların bulundurulduğu hayvancılık işletmelerinde ilaç kullanımı kontrolleri


Gıda Olarak Değerlendirilen Hayvanların Bulundurulduğu Hayvancılık İşletmelerinde İlaç Kullanımı Kontrolleri *

Bilindiği üzere, “Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Maddeler ile Bunların Kalıntılarının İzlenmesi İçin Alınacak Önlemlere Dair Yönetmelik” 19 Ocak 2005 tarih ve 25705 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmeliğin amacı; gıda güvenliğini sağlayarak tüketici sağlığının korunmasını temin etmek için, canlı hayvan ve hayvansal birincil ürünlerde belirli maddeler ve bunların kalıntılarının izlenmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Sözkonusu Yönetmeliğin; 12. Maddesinin 2. fıkrasında; “veteriner hekimler; çiftlikte reçete ile verilen veya uygulanan herhangi bir işlemin tarih ve özelliğini, muameleye tabi tutulan hayvanların kimliği ve ilaç atım süresinin (ilaç kalıntı arınma süresi/i.k.a.s.) uygunluğunu kaydedecektir.

Yetiştirici (hayvan sahibi veya onun yerine bakıcı) varsa veteriner tıbbi müstahzarların kullanımı ile ilgili mevzuatta öngörülmüş olan kayıtları da kapsayan uygulama işleminin tarihini ve özelliğini kayıt edecektir. Yetiştirici, 5 yıllık süre ile atım süresinin gözlemlendiğini gösteren kayıtları ve ispat etmek için reçeteleri muhafaza edecektir.” hükmü yer almaktadır.

Bu Genelge;

a) Veteriner hekimlerin gıda olarak değerlendirilen tüm hayvanlar için reçete yazarken standart bir reçete formatı “Veteriner Hekimin İlaç Tavsiye, Uygulama ve Teslim Belgesi” kullanması,

b) (a) şıkkında belirtilen reçeteye istinaden hayvanlara yapılan tüm uygulamaların uygulamayı yapan kişi/yetiştirici tarafından kayıt altına alınması,

c) Bu Genelge hükümlerinin İl Müdürlüklerince, özel veteriner hekimlere ve gıda olarak değerlendirilen hayvanların bulundurulduğu (tüketime sunulmak üzere pazarlanmak için piyasaya tavuk, yumurta, süt, bal vb. veren) hayvancılık işletmelerine duyurulması ve uygulamaların denetlenmesini temin amaçları ile hazırlanmıştır.

(*) Not: Gıda Olarak Değerlendirilen Hayvanların Bulundurulduğu Hayvancılık İşletmelerinde İlaç Kullanımı Kontrolleri Genelgesi'nin tamamını görüntülemek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

Hayvan hastalıkları ile mücadele ve hayvan hareketleri kontrolü


Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü *

Gelişen ve değişen dünyada insanoğlunun geçmişten günümüze önemli ve değişmez sorunlarının başında güvenilir ve yeterli gıdaya erişim gelmektedir. İnsan sağlığı, gıda güvenilirliği ve sürdürülebilir gıda güvenliği ancak hayvan sağlığının güvence altına alındığı bir ortamda temin edilebilir. Dünya nüfusundaki hızlı artış sonucu her geçen gün güvenli ve yeterli gıdanın temini zorlaşmaktadır.

Hayvansal ürünlerin insan beslenmesindeki tartışılmaz gereksinimi hayvan sağlığının önemini artırmaktadır. Hayvan sağlığı tesis edilemediğinde hayvan hastalıkları nedeni ile hayvancılık sektöründe ciddi verim kayıpları oluşmakta, insan sağlığı olumsuz etkilenmekte, önemli bir potansiyeli olan hayvan ve hayvansal ürünlerin ihracat imkanları kaybolmaktadır.

İnsanlarda görülen hastalıkların büyük bir kısmının hayvanlardan kaynaklandığı düşünüldüğünde, hayvan sağlığının küresel sağlık açısından önemli olduğunu söylemek, buradan hareketle insan sağlığının hayvan sağlığına bağlı olduğu sonucunu çıkarmak son derece yerinde olacaktır. İşte bu nedenle bugün Dünyada “Tek Sağlık Konsepti” nin önemi her zeminde bilimsel otoritelerce gündeme getirilmektedir. Tek Sağlık, sağlıklı insan için sağlıklı hayvanın gerekliliği üzerine şekillenmekte, yüksek kalitedeki hayvan sağlığının insan sağlığı ve refahı üzerine olumlu etkileri vurgulanmaktadır. Tek Sağlık Konsepti'nde başarının elde edilmesi için hayvan sağlığı ve refahı, gıda güvenliği ve halk sağlığı konularında veteriner hekimlere önemli sorumluluklar düşmektedir.

Her yönüyle stratejik bir sektör olan hayvancılığa Bakanlığımızca gereken önem verilerek, hayvan hastalıklarının kontrol altına alınabilmesi, eradikasyonunun sağlanması amacıyla Türkiye’de Şap Hastalığının Kontrolü Projesi Faz II, Oral Aşılama ile Kuduz Hastalığının Kontrol ve Eradikasyonu Projesi, Konjuktival Aşı İle Brusellanın Kontrol ve Eradikasyonu Projesi gibi ulusal ve uluslararası birçok proje yürütülmektedir. Hayvan hastalıkları ile mücadele yanında, hayvanların kayıt altına alınması, halk sağlığı ve hayvan refahının sağlanması, hastalıkların teşhis ve tedavi hizmetleri ile sağlıklı hayvansal ürün elde edilmesine yönelik çalışmalar da gerçekleştirilmektedir.

Hayvan hastalıkları ile mücadele amacı ile 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve söz konusu Kanun çerçevesinde yayımlanmış Yönetmeliklerde hayvan hastalıklarının bildirim sistemi ve kontrol tedbirleri, hastalıkların izlenmesi ve ortadan kaldırılması, hayvanların tanımlanması ve hareketleri ile ilgili kurallar belirlenmiştir.

Bu çerçevede, hayvan sağlığını ve dolayısı ile halk sağlığını korumak için ihbarı mecburi hastalıklar ve diğer hastalıklarla mücadele kapsamında Bakanlıkça belirlenmiş 2013 yılı mücadele programı aşağıda belirtilmektedir.

(*) Not: Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi'nin tamamını görüntülemek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

Ev ve süs hayvanlarının üretim, satış, barınma ve eğitim yerleri hakkında yönetmelik


Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelik *

MADDE 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; ev ve süs hayvanlarının üretildikleri, alınıp satıldıkları, barındırıldıkları ve eğitim gördükleri yerlerin gerekli teknik ve sağlık şartları ile açılma, çalışma ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

MADDE 2(1) Bu Yönetmelik, gerçek ve tüzel kişiler tarafından ev ve süs hayvanları için açılacak olan üretim, satış ve eğitim yerleri ile belli süreler barındırılacağı yerleri kapsar.

(2) Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar için yerel yönetimler tarafından açılan bakımevleri ile hiçbir kazanç ve menfaat sağlamamak kaydıyla sadece insanî ve vicdanî amaçlarla sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlara bakan veya bakmak isteyen ve 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda öngörülen şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişilerin açacağı bakımevlerini kapsamaz.

(3) Arıları, kümes hayvanlarını, süs balıkları dışındaki balıkları, sarı ve kırmızı yanaklı su kaplumbağalarını, timsah ve karayılanları ile üretimi, sahiplendirilmesi, ülkemize girişi ve satışı yasak hayvan türlerini, yalnız gerçek veya tüzel kişilikçe kendi ihtiyacı için üretilen veya bulundurulan ve ticarete konu edilmeyen ev ve süs hayvanlarını kapsamaz.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik, 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun ile 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 4 – Bu Yönetmelikte geçen,

a) Amfibik hayvan: Karada ve suda hareket ve yaşam yeteneğine sahip hayvanı,

b) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

c) Barınma yeri: Ev ve süs hayvanlarının, geçici süreler için barındırıldıkları konukevi, pansiyon ve otel gibi yerleri,

ç) Çalışma izin belgesi: İl müdürlüğü tarafından kuruluş izni verilmiş üretim, satış, barınma ve eğitim yerlerinin faaliyete geçmesi için verilen belgeyi,

d) Denetim elemanları: Bu Yönetmelikte belirtilen denetimleri yapmaya ve kabahat teşkil eden fiilleri işleyenler hakkında işlem yapmaya, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ve/veya il müdürünce görevlendirilen veteriner hekim personeli,

e) Dezenfeksiyon: Hastalık yapıcı mikroorganizmaların fiziki, kimyevi yöntemler ve ultraviyole ışınları ile yok edilmesi işlemini,

f) Eğitim sertifikası: 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre, ev ve süs hayvanı satış yeri sahibi veya sorumlu yöneticilerinin, yerel yönetimler tarafından düzenlenen eğitim programına katılarak, almakla yükümlü oldukları belgeyi,

g) Eğitim yeri: Hayvan sahibinin isteği veya ilgili makamların gerekli görmesi durumunda, hayvanların itaat, tuvalet terbiyesi, hırçın hayvanların sakinleştirilmesi, koruma, bekçilik, sportif ve avcılık gibi özelliklerin kazandırılması amacıyla, veteriner hekim denetiminde faaliyet gösteren yerleri,

ğ) Ev ve süs hayvanı: Omurgasızlar, amfibik hayvanlar, köpek, kedi, gelincik, süs balıkları, sürüngen, kemirgen, evcil tavşan, kabuklu hayvanlar ve tüm kuşları,

h) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

ı) (Mülga:RG-18/2/2020-31043)

i) İl Müdürlüğü: İl Tarım ve Orman Müdürlüklerini,

j) İş yeri: Ev ve süs hayvanlarının üretildikleri, alınıp satıldıkları, geçici süreler barındıkları ve eğitildikleri il müdürlüğünce çalışma izni verilen yerleri,

k) İş yeri veteriner hekimi: Ev ve süs hayvanları üretim, satış, barınma ve eğitim yerleri ile buralardaki hayvanların her türlü hijyenik ve sağlık sorunları ile koruyucu önlem ve aşılamalardan sorumlu veteriner hekimi,

l) Kimlik belgesi: Hayvan için düzenlenmiş içerisinde hayvana ve sahibine ait bilgileri içeren Bakanlıkça belirlenen belgeyi,

m) Kuruluş izni: Kurulacak yer ve projelerinin uygun görülmesi durumunda işyeri kurulması için il müdürlüğü tarafından verilen izni,

n) Kümes hayvanı: Damızlık, gösteri ya da tüketime yönelik et veya yumurta ve av hayvanları tedariki için beslenen ya da tutulan tavuk, hindi, süs tavukları, ördek, kaz, bıldırcın, güvercin, sülün, keklik ve devekuşunu,

o) Satış yeri: Ev ve süs hayvanlarının satıldığı yerleri,

ö) Üretim belgesi: İl müdürlüğü tarafından çalışma izni almış üretim yerlerinde üretilen hayvanlar için düzenlenen belgeyi,

p) Üretim yeri: Ev ve süs hayvanlarının türlerine uygun ihtiyaçları sağlanarak, hayvan sağlığı ve hayvan refahı başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde üretildikleri yerleri,

r) Veteriner sağlık ürünleri: Veteriner tıbbî ürünleri ile tıbbî olmayan veteriner ürünlerini,

s) Yer seçim komisyonu: Yerin mahallinde uygunluğunu kontrol etmek üzere Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü/Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünde görevli en az 2 veteriner hekimden oluşan grubu ifade eder.

(*) Not: Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelik'in tamamını görüntülemek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

Veteriner teşhis ve analiz laboratuvarları yönetmeliği


Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarları Yönetmeliği *

MADDE 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; veteriner teşhis ve analiz laboratuvarlarının kuruluş ve çalışma izinlerini, bu laboratuvarlarda çalışan personelin niteliklerini ve tutulacak kayıtları, veteriner teşhis ve analiz laboratuvarlarının teknik, sağlık ve hijyenik şartlara uyumuna ve denetimine ilişkin esasları düzenlemektir.

MADDE 2(1) Bu Yönetmelik; gerçek ve tüzel kişilere ait laboratuvarların kuruluş ve çalışma izinlerine, iyi veterinerlik uygulamalarına uygun olarak canlı hayvandan ya da ölü hayvandan alınan doku, organ, sıvı, sekresyon, atık, hücre ve hücrenin alt öğeleri dahil, numuneler üzerinde hayvan sağlığı ve hayvanın yapısıyla ilgili laboratuvar ortamında yapılacak işlemlere, bu laboratuvarlarda çalışan personelin nitelikleri ile tutulacak kayıtları, bu yerlerin teknik, sağlık ve hijyenik şartlara uyumu ve denetimine ilişkin esasları kapsar.

(2) Bu Yönetmeliğin birinci fıkrasında belirtilen uygulamaların yapıldığı hücre, doku, organ ve benzeri maddelerin hayvana uygulanması ile deneysel ve diğer bilimsel amaçlı çalışmalar için kullanılan deney hayvanları uygulamalarını kapsamaz.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik; 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 11, 33, 36 ve 41'inci maddelerine, 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanunun 8'inci maddesi ile 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

a) Açılma raporu: Veteriner teşhis ve analiz laboratuvarı amacı için yeterli görüldüğünü gösterir komisyon tarafından düzenlenen ve onaylanan belgeyi,

b) Akreditasyon: Bir ürünün ya da hizmetin, piyasanın talep ettiği şartlara, standartlara, yönetmeliklere uygunluğunu göstermek üzere o ürün veya hizmet için yapılan deney, analiz, muayene ve belgelendirme işlemlerini yapan kuruluşların Türk Akreditasyon Kurumu tarafından ulusal ve uluslararası kriterlere göre denetlenerek teknik ve idari yeterliliklerinin onaylanması ve belli aralıklarla denetlenmesi işlemini,

c) Akredite laboratuvar: Türk Akreditasyon Kurumu tarafından ulusal ve uluslararası kriterlere göre denetlenerek teknik ve idari yeterlilikleri onaylanan ve belli aralıklarla denetimi yapılan laboratuvarı,

ç) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

d) Çalışma izni: Kuruluş izni ile yer, proje ve belgeleri uygun bulunmuş, yapılan incelemelerde hiçbir eksikliğinin bulunmadığı tespit edilmiş kuruluşa faaliyet gösterebilmeleri için Bakanlıkça verilen izin belgesini,

e) Enstitü müdürlüğü: Kuruluşun bulunduğu ilin veteriner hizmetleri yönünden bağlı olduğu veteriner kontrol enstitüsü müdürlükleri, Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitü Müdürlüğü ile Şap Enstitüsü Müdürlüğünü,

f) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

g) Hayvanın yapısı: Bir hayvanın histolojik, fizyolojik, kimyasal, biyokimyasal ve genetik yönden incelenmesini,

ğ) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüklerini,

h) İlçe müdürlüğü: Bakanlık ilçe müdürlüklerini,

ı) İyi laboratuvar uygulamaları (İLU): Klinik çalışmalar dışındaki sağlık ve çevre güvenliği çalışmalarının planlanması, yapılması, izlenmesi, kaydedilmesi, arşivlenmesi ve rapor edilmesi şartları ve yönetim usulleri ile ilgili kalite sistemini,

i) İzolat: Hayvan doku veya diğer parçalarından izole edilen virüs, bakteri ve diğer mikroorganizmaların bulunduğu karışımı,

j) Kanun: 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu,

k) Komisyon: Kuruluşun bağlı bulunduğu enstitüsü müdürlüğünden iki uzman veteriner hekim, kuruluşun merkez ilçe ve köylerinde olması durumunda hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri şube müdürlüğünden bir veteriner hekim, kuruluşun ilçe ve köylerinde olması durumunda ise ilçe müdürlüğünden bir veteriner hekimin katılımıyla oluşan grubu,

l) Kuruluş izni: Planları ve diğer belgelerinin uygun görülmesi durumunda kuruluşa Bakanlıkça verilen izin belgesini,

m) Kuruluş: Müştemilatı ile birlikte tesis, bina, binalar topluluğunu,

n) Laboratuvar ünitesi: Hayvanların hastalık ve yapılarıyla ilgili teşhis ve analizleri yapan birimi,

o) Sorumlu yönetici: Hayvan hastalık ve hayvanın yapısıyla ilgili teşhis ve analizlerini yapan laboratuvarların yönetiminden kuruluş sahibi ile birlikte sorumlu olan ve statüsünde bu durumu belirtilmiş olan veteriner hekimi,

ö) Teknik personel: Hayvan hastalık ve hayvanın yapısıyla ilgili teşhis ve analizlerini yapacak laboratuvarlarda teknik hizmet kadrosunda çalışan veteriner hekim, kimyager, biyolog, veteriner sağlık teknikeri, laboratuvar teknikeri, veteriner sağlık teknisyeni ve laboratuvar teknisyenlerini,

p) Ulusal referans laboratuvarı: Bu Yönetmelik kapsamındaki analiz metot ve standartlarının belirlenmesi, laboratuvarlara yerleştirilmesi, kontrol edilmesi ve gerek duyulduğunda diğer laboratuvarlar tarafından yapılan analizlerin doğrulanmasından sorumlu olmak üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilen laboratuvarları,

r) Uluslararası referans laboratuvarı: Bu Yönetmelik kapsamına giren konularda ülkemizin de taraf olduğu Avrupa Birliği, Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü gibi kurum ve kuruluşlarca teşhis, analiz ve doğrulama işlemlerini yapmakla yetkilendirilen laboratuvarı,

s) Uzman: Bu Yönetmelik kapsamındaki laboratuvarlarda çalışacak her biri veteriner fakültelerinin ilgili dallarında akademik kariyer veya uzmanlık belgesine sahip veteriner hekimleri,

ş) Validasyon: Bir ölçüm prosedürünün, bir sistemin, bir cihazın, bir metodun, bir yazılımın; belirlenen koşullara ve amaçlara uygunluğunun objektif olarak test edilerek yazılı delillerle onaylanması için yapılan işlemleri,

t) Veteriner hekim: Veteriner fakültelerinde beş yıllık eğitim sürecini başarıyla tamamlayıp diploma almış, 6343 sayılı Kanuna göre veteriner hekim unvanı kazanmış kişiyi,

u) Veteriner teşhis ve analiz laboratuvarı: Gerçek ve tüzel kişilerin bu Yönetmelik hükümlerine göre açacağı ve Bakanlıkça belirlenen hayvan hastalıkları ve hayvanın yapısıyla ilgili teşhis ve analizleri yapan laboratuvarları,

ü) Yer seçim raporu: Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarı kurulması için komisyon tarafından düzenlenen ve onaylanan belgeyi ifade eder.

(*) Not: Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarları Yönetmeliği'nin tamamını görüntülemek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.